Breaking A Bowl (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ឃើញចានគោមរបស់គាត់បែកហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានរត់មកក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានចេញពីផ្ទះបាយរបស់គាត់ ដែលគាត់ចេញពីផ្ទះបាយរត់មករកបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ ដោយសារតែគាត់ត្រូវការយកអំបោស ឬក៏យកប្រដាប់កើបសំរាម ដើម្បីទៅប្រមូលអំបែងចេញពីលើកម្រាលឥដ្ឋ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ គឺមានសម្ភារៈជាច្រើន ដូចជា យើងឃើញនៅខាងក្រោម យើងឃើញនៅខាងក្រោមជាប់នៅជញ្ជាំង យើងឃើញមានម៉ាស៊ីនបូមធូលីចំនួនដែលម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បូមកម្ទេចធូលី ឬក៏បូមសំរាមផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ខ្យល់ អញ្ចឹងវាប្រើខ្យល់បឺតសំរាម ឬក៏ធូលីផ្សេងចេញពីកម្រាលឥដ្ឋ ឬក៏ចេញពីកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់សម្អាត អញ្ចឹងគឺជាម៉ាស៊ីនបូមធូលី ហើយនៅក្បែរម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺមានឈើអំបោសវែង អញ្ចឹងគាត់មានអំបោសវែងមួយ សម្រាប់បោសផ្ទះ ឬក៏សម្រាប់បោសទីធ្លាផ្ទះរបស់គាត់ ដែលនៅក្បែរឈើអំបោសវែង គឺយើងឃើញមានដងសម្រាប់ជូតកញ្ចក់ អញ្ចឹងបានន័យថាផ្លិតទឹក ជាវាជាផ្លិតទឹកសម្រាប់ជូតកញ្ចក់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ជូតសម្អាតកញ្ចក់របស់យើង យើងប្រើប្រាស់ផ្លិតទឹកដើម្បីជូតសម្អាត ហើយយើងឃើញនៅលើជញ្ជាំងគឺមានបែងចែកចេញជាថ្នាក់ផ្សេងផងដែរ ដែលមានថ្នាក់ ដែលយើងឃើញថ្នាក់នៅខាងក្រោម ឬក៏ថ្នាក់ទីយើងឃើញមានធុងចំនួនដែលជាធុងសម្រាប់ដាក់ទឹក ឬក៏ជាធុងសម្រាប់ដាក់វត្ថុផ្សេងផងដែរ អញ្ចឹងមានធុងចំនួនហើយមានដបថ្នាំ អាចជាថ្នាំលាបផ្ទះ ឬក៏អាចជាប្រេងម៉ាស៊ីន ឬក៏អាចជាប្រេងផ្សេងដែលគាត់ទុកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ទីនៃបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ យើងឃើញមានធុងនិងមានដបថ្នាំចំណែកឯថ្នាក់ទីយើងឃើញមានអំបោសខ្លីសម្រាប់បោសផ្ទះ និងមានប្រដាប់កើបសំរាមផងដែរពណ៌ខៀវ ហើយយើងឃើញនៅក្បែរប្រដាប់កើបសំរាមគឺមានដបថ្នាំ ឬក៏បំពង់ផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងដែរ ចំណែកឯថ្នាក់ទីនៅក្នុងថ្នាក់ទីយើងឃើញមានដបថ្នាំ និងកូនចានតូចជាច្រើន សម្រាប់ប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ គាត់អាចមកបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ ដើម្បីយកសម្ភារៈទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់បាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ចានគោម caan koom kind of large bowl (especially one used as a soup tureen)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្ទប់ bɑntup room
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ផ្ទះបាយ pteah baay kitchen
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
អំបោស ʔɑmbaoh broom, whiskbroom
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
កើប kaəp 1. to scoop up (a large quantity), gather up, amass
2. to sweep up
3. wooden mallet
សំរាម sɑmraam 1. garbage, trash, litter, rubbish, debris, waste, sewage
2. midden
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate
អំបែង ʔɑmbaeŋ 1. fragment/broken piece/shard (especially a piece of pottery or glass that can still be used especially as a tray for grilling or roasting), splinter
2. kind of tree (Schoutenia hypoleuca, it is used to make rope and for cart construction)
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កម្រាលឥដ្ឋ kɑmraal ʔǝt tile floor
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ម៉ាស៊ីនបូមធូលី maasin boum tʰuulii vacuum cleaner
Notes: also pronounced maasɨn
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
បូម boum 1. to pump (in or out), inflate (e.g., a ball)
2. to suck up (e.g., with a pump)
3. to vacuum-clean
4. to take a bribe
5. to be corrupt
6. to eat (a lot)
កម្ទេច kɑmtɨc 1. to break up, crush, pulverize
2. to demolish, destroy, annihilate
3. to kill
4. shreds, shrapnel, bits, broken pieces, debris
ធូលី tʰuulii dust
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ប្រើ praə to use
បឺត bəɨt to absorb, breathe in, inhale, suck in, sip (with a straw)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ក្បែរ kbae to be near, close to
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
វែង vɛɛŋ long, tall
បោស baoh 1. to clean up, sweep out, scrub
2. to sweep clean
3. completely/absolutely (destroyed, e.g., by fire)
4. without anything remaining
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ទីធ្លា tii tlie 1. (natural) clearing
2. yard, play ground
3. courtyard, terrace
ដង dɑɑŋ 1. pole, post
2. handle (of an axe, shovel, knife), neck (of a musical instrument)
3. shaft, tongue (of a plow)
4. yoke
5. body, torso, trunk
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ផ្លិតទឹក plət tɨk windscreen wiper
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
បែងចែក baeŋ caek 1. to divide, separate
2. to dismember
3. to differentiate
ថ្នាក់ tnak 1. level, class/grade (in school)
2. rank, step, stage
3. shelf
4. floor, story
5. row (of seats in an auditorium)
6. classroom, lecture hall
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ធុង tʰuŋ 1. (large) barrel/can, bucket, tank
2. box
3. clf. for barrels, etc.
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
វត្ថុ voattʰoʔ 1. thing, object
2. matter, substance
3. wealth, property, place, farm, dwelling
4. reason, basis
ដប dɑɑp bottle, jar
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
លាប liep 1. to cover a surface with a liquid, paste or powder
2. to coat, to paint, to smear, to plaster
3. to associate with
ប្រេង preeŋ oil
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
និង nɨŋ and
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ខ្លី kləy short (in length)
ពណ៌ poa color, complexion
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ចាន caan plate, bowl, dish
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those