Boats (Sakanan) — 15 Container ship


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ រូបភាពទី ១៥ គឺជាប្រភេទកប៉ាល់ យើងហៅថាកប៉ាល់ អញ្ចឹងនៅពេលដែល ទូកនៅពេលដែលតូច យើងហៅថាទូក នៅពេលដែលវាលឿន យើងហៅថាកាណូត ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូកនោះធំ យើងហៅថាកប៉ាល់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានកប៉ាល់ចំនួនមួយ ដែលជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញ ដែលយើងឃើញនៅលើកប៉ាល់នោះ គឺមានយុថ្កាមួយសម្រាប់បោះឲ្យជាប់ទៅនឹងទឹក អញ្ចឹងកប៉ាល់គឺ នៅពេលដែលចតនៅកំពង់ផែ គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ខ្សែពួរ ដើម្បីទាក់ទៅនឹងកំពង់ផែនោះទេ ដោយសារតែកប៉ាល់គឺធំ ដូច្នេះប្រើខ្សែពួរអត់ជាប់ទេ វាអាចនឹងដាច់ខ្សែពួរ អញ្ចឹងដើម្បីចតកប៉ាល់ គេត្រូវប្រើយុថ្កា ដែលយុថ្កាគឺជាច្រវាក់ដែក ដែលចងភ្ជាប់នឹងដែកមួយដុំយ៉ាងធំនិងធ្ងន់ ដែលអាចទប់លំនឹងកប៉ាល់បាន អញ្ចឹងដែក ដុំដែកដែលធំនោះ គឺគេចងភ្ជាប់ទៅនឹងច្រវាក់ចេញពីទូក អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ឈប់ គឺគេត្រូវទម្លាក់ដុំដែកនោះ ចូលទៅក្នុងរហូតដល់ទៅដល់បាតទឹក ឬក៏បាតទន្លេ ឬក៏បាតសមុទ្រ ដើម្បីឲ្យទូកនោះមានលំនឹង អញ្ចឹងជាទូទៅកប៉ាល់ គឺយើងប្រើប្រាស់តែនៅលើផ្ទៃសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះកប៉ាល់គឺធំ ដូច្នេះសមុទ្រគឺធំដែរ អញ្ចឹងកប៉ាល់ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ ប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់កប៉ាល់នៅលើផ្ទៃទន្លេគឺវារាក់ ហើយវាតូច អញ្ចឹងកប៉ាល់អាចនឹងកឿង អាចមិនទៅមុខ អញ្ចឹងកប៉ាល់អត់ទៅមុខទេ នៅពេលដែលបើកនៅទន្លេ ដូច្នេះគេត្រូវបើកនៅសមុទ្រ ដែលកប៉ាល់ជាទូទៅគឺដឹកកុងតឺន័រ បានន័យថាដឹកទូកុងតឺន័រ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញ ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ អាចជាកប៉ាល់ចេញពីប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសអាមេរិក ឬក៏ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរកប្រទេសថៃជាដើម ដែលនៅលើនោះគឺមានទំនិញជាច្រើន ដែលនៅក្នុងកុងតឺន័រ អញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ ឬក៏ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹក វាអាចមានការយឺតយ៉ាវជាងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ ឬក៏ទំនិញតាមផ្លូវអាកាស និងតាមផ្លូវគោក ព្រោះផ្លូវទឹកគឺមាន គឺយើងបើកបរបានយឺតហើយផ្ទៃទឹកធំ គឺមានរលក ដូច្នេះគឺមានឧបសគ្គច្រើន ក្នុងការដឹកទំនិញតាមផ្ទៃទឹក ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដឹកទំនិញតាមផ្លូវអាកាស គឺងាយស្រួល គឺវាលឿន អញ្ចឹងយើងអាចដឹកបានឆាប់រហ័ស ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្ទៃទឹក ប្រហែលជាការដឹកទំនិញពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើម ដែលទំនិញទាំងអស់នោះ គេដាក់នៅក្នុងកុងតឺន័រ ហើយគេដាក់នៅលើកប៉ាល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
កប៉ាល់ kaʔpal ship, large (motor-powered) boat
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
លឿន lɨən fast, quick
កាណូត kaanout motorboat
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដឹកទំនិញ dək tumnɨɲ to transport merchandise
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
យុថ្កា yut tkaa anchor
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
បោះ bɑh 1. to throw (away), cast, fling
2. to cast (a vote) {ខ្ញុំបោះហើយ = I've voted already}
3. to scatter
4. to broadcast
5. to sow (seed)
6. to thrust (down) into, force in, insert, drive/fix (a stake in the ground)
7. to implant, set up
8. to locate, station, pitch a camp
9. to crush, grind, gin (cotton)
10. to imprint/impress (a seal), stamp, affix
11. to publish
12. to sell in large quantities with limited profit
13. to take a step
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចត cɑɑt to park
កំពង់ផែ kɑmpʊəŋ pʰae harbor, dock, wharf
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ខ្សែពួរ ksae puə cable, rope
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទាក់ teak 1. to snare, capture in a trap, to trap, catch
2. to entrap, entangle, confuse
3. to attract, entice, tempt, seduce
4. to persuade (especially by trickery or confusion)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ប្រើ praə to use
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ដាច់ dac 1. detached, disconnected, cut off, separated, torn
2. to break apart, to separate
3. time periods: to end
4. to be ended
5. end, last part of
6. to be firm, resolute, determined, to be committed to a course of action
7. extremely, absolutely, firmly, positively, clearly
8. + verb: to be able to + verb
9. {លក់ដាច់ = to sell well (of a product)}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ច្រវាក់ crɑvak (iron) chain
ដែក daek 1. ferrous metal, iron, steel
2. generic term for various metal tools
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
ភ្ជាប់នឹង pcoap nɨŋ to be linked with
Notes: root: ជាប់
ដុំ dom 1. piece, chunk, lump, mass, part, block
2. cluster, bunch
3. packet, bundle
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
និង nɨŋ and
ធ្ងន់ tŋʊən 1. heavy, not light
2. to weigh
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
បាត baat bottom
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
បាតទន្លេ baat tʊənlee river bed
បាតសមុទ្រ baat saʔmot sea floor
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ផ្ទៃសមុទ្រ ptey saʔmot surface of the sea
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ព្រោះ prʊəh because (of), since
សមុទ្រ saʔmot sea, ocean
Notes: alternative spelling: សមុទ្ទ
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ផ្ទៃ ptey 1. surface
2. space, area
ទន្លេ tʊənlee river (larger than ស្ទឹង)
រាក់ reak shallow
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
កឿង kɨəŋ to get stuck, become stranded, run aground, be bogged down
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ដឹក dək 1. to transport, carry
2. to lead, conduct
3. clf. for one cartload
កុងតឺន័រ koŋtəɨnoa container
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
ដឹកជញ្ជូន dək cʊəɲcuun to transport
ទំនិញ tumnɨɲ goods, merchandise
ប្រទេស prɑteeh country, nation
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ចិន cən 1. Chinese
2. China
អាមេរិក ʔaameerik 1. America
2. USA
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ថៃ tʰay Thai
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
អីវ៉ាន់ ʔəyvan objects, things, merchandise, goods, baggage
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ផ្លូវទឹក pləv tɨk waterway(s)
យឺតយ៉ាវ yɨɨt yaav to be slow, late (especially in terms of work)
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ផ្លូវអាកាស pləv ʔaakaah airway(s)
ផ្លូវគោក pləv kook land route(s)
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
រលក rɔlɔɔk wave, ripple
ឧបសគ្គ ʔuʔpaʔsak 1. obstacle
2. danger, peril
3. misfortune
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ឆាប់រហ័ស cʰap rɔhah quickly, promptly, immediately
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
វៀតណាម viət naam Vietnam
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs