Boats (Sakanan) — 13 Sailboat


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ រូបភាពទី ១៣ គឺជាប្រភេទទូកក្ដោង អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ ក្រៅពីទូកអុំ យើងនឹងមានទូកក្ដោងទៀតផងដែរ ដែលទូកក្ដោងគឺយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេ គឺយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេ ហើយក៏យើងអត់ប្រើ[ច្រវា]ដើម្បីអុំ ឬក៏ចែវដែរ គឺយើងប្រើក្ដោង អញ្ចឹងទូកប្រភេទនេះ គឺពឹងទៅលើកម្លាំងខ្យល់ នៅពេលណាដែលមានកម្លាំងខ្យល់ នោះទូកនោះនឹងទៅមុខ ដោយសារតែក្ដោងគឺជាប្រភេទក្រណាត់កៅស៊ូមួយ ដែលទប់លំនឹងខ្យល់ អញ្ចឹងគេចងក្រណាត់ឬក៏កៅស៊ូនោះជាបន្ទះធំដោយត្រដាងទៅលើអាកាស ឬក៏ជាប់នឹងទូក ត្រដាងទៅខាងលើ ហូតទៅខាងលើ ដូច្នេះនៅពេលដែលមានខ្យល់មកបក់នឹងក្រណាត់នោះ ឬក៏បក់នឹងផ្ទាំងកៅស៊ូនោះ នឹងរុញទូកឲ្យទៅមុខតាមកម្លាំងខ្យល់ជាក់ជាពុំខាន ដូច្នេះទូកនេះគឺគេអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេ ម៉ាស៊ីនក៏គេអត់ប្រើ [ច្រវា]ក៏គេអត់ប្រើដែរ គឺគេប្រើខ្យល់ គឺគេប្រើក្រណាត់ដើម្បីឲ្យខ្យល់បក់មកចំក្រណាត់ ហើយរុញទូកឲ្យទៅមុខ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ទូកក្ដោង tuuk kdaoŋ sailboat
Notes: ជើង ដ
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ក្រៅពី krav pii besides, in addition to
ទូកអុំ tuuk ʔom canoe
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ប្រើ praə to use
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ច្រវា crɑvaa oar, paddle
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
អុំ ʔom 1. to paddle
2. to winnow, fan, sift
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ចែវ caev to row
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ក្ដោង kdaoŋ sail
Notes: ជើង ដ
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
ពឹង pɨŋ 1. to ask for a favor/help
2. to depend/count on, resort to
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
កៅស៊ូ kav suu 1. rubber, tire
2. asphalt
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
បន្ទះ bɑnteah 1. piece, sheet, slab, strip, small plank, small board
2. clf. for pieces, sheets, slabs, strips, small planks, small boards
3. chip, sliver
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ត្រដាង trɑdaaŋ 1. to expand, extend, stretch out (e.g., the arms)
2. to unfold, open up
3. to unroll, spread out (e.g., the wings)
អាកាស ʔaakaah 1. air, atmosphere, sky
2. open air, open space, outer space
3. fresh air, breeze
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ហូត hout 1. to pull/take out, withdraw, extract, draw (out)
2. to lengthen, stretch something out
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បក់ bɑk 1. wind: to blow
2. to fan
3. to blow out, extinguish
4. to wag, wave, shake, stir, rustle
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ផ្ទាំង pteaŋ 1. large flat surface, sheet, panel, slab, tablet, disc, flat piece
2. clf. for flat objects (such as walls and pieces of cloth, stone, paper, wood, metal)
រុញ ruɲ to push, push forward
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ជាក់ជា ceak cie surely
ពុំខាន pum kʰaan without fail, without a doubt, certainly
ចំ cɑm directly, exactly, precisely