Boats (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា ជាទូទៅការជិះទូក គឺមិនមែនជិះតែឯងនោះទេ បានន័យថាមានទូកផ្សេងទៀត ក៏មានការបើកបរនៅលើផ្លូវទឹកនោះដែរ អញ្ចឹងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹក មានដូចជាទូកកាណូត មានដូចជាកប៉ាល់ធំជាច្រើន អញ្ចឹងប្រសិនបើកប៉ាល់ពីរជិះទន្ទឹមគ្នា អាចនឹងសាចទឹកដាក់គ្នា ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នេះ ប្រហែលជាមានកប៉ាល់ធំណាមួយ ឬក៏ប្រហែលជាមានកប៉ាល់លឿនណាមួយ ជិះមកក្បែរទូករបស់គាត់ ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានសាចទឹកពីក្នុងទន្លេចូលទៅក្នុងទូក អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជិះនៅក្នុងទូកដែលអត់មានជញ្ជាំង ហើយយើងអង្គុយខាងគេ នៅពេលដែលមានទឹករលកសាចចូល គឺអាចធ្វើឲ្យយើងសើមក្នុងខ្លួនបាន គឺអាចធ្វើឲ្យយើងសើមបាន ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលអង្គុយនៅលើទូក ព្រោះថាពេលខ្លះ នៅពេលដែលមានទូកណាលឿន ឬក៏មានទូកធំជាងទូកដែលយើងអង្គុយ ជិះនៅក្បែរយើង គឺនឹងខ្ទាតទឹករលកចូលទៅក្នុងទូក ដែលធ្វើឲ្យយើងសើមបាន សើមសម្លៀកបំពាក់ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នេះ យើងឃើញថា មានទឹករលកមួយយ៉ាងធំ បានជះចូលទៅក្នុង បានសាចចូលទៅក្នុងទូក ដែលធ្វើឲ្យសើមទៅដល់បុរស ដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃខ្លី និងបុរសចំណាស់ម្នាក់ ដែលពាក់អាវពណ៌នោះ គឺគាត់សើមទាំងពីរនាក់តែម្ដង ដោយសារតែរលកទឹកធំពេក ដោយសារតែមានទូកធំ ជិះមកក្បែរ ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានទឹកសាចចូលទៅក្នុងទូករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ផ្លូវទឹក pləv tɨk waterway(s)
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
កាណូត kaanout motorboat
កប៉ាល់ kaʔpal ship, large (motor-powered) boat
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ពីរ pii, pɨl two
ទន្ទឹម tʊəntɨm 1. side by side, adjacently
2. to put side by side
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
សាច saac to splash, splatter, sprinkle
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ដាក់គ្នា dak knie at each other, against each other, back and forth
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
លឿន lɨən fast, quick
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ក្បែរ kbae to be near, close to
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ពី pii from, since, of, about, at
ទន្លេ tʊənlee river (larger than ស្ទឹង)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ទឹករលក tɨk rɔlɔɔk rippling or undulating water
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ខ្ទាត ktiet 1. to scatter, jump away, fly off
2. to splash, splatter
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ជះ ceah 1. to pour (over), fling, toss/throw out (especially liquids), splash
2. to scatter
3. wind: to blow violently
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
បុរស boʔrɑh man, male person
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
និង nɨŋ and
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
sɑɑ color: white
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
នាក់ neak clf. for people
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ដោយសារតែ daoy saa tae because
រលក rɔlɔɔk wave, ripple
ពេក peek too, too much, too many
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)