Boats (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា ជារៀងរាល់ពេល នៅពេលដែលយើងជិះទូក គឺទូកតែងតែឃ្លោង ម្ដងផ្អៀងឆ្វេង ម្ដងផ្អៀងស្ដាំ ម្ដងបះឡើងលើ ម្ដងមុជចុះក្រោម អញ្ចឹងអ្នកជិះទូកគឺភាគច្រើនគឺគាត់ពុលរលក អញ្ចឹងអាការៈពុលរលក គឺស្រដៀងនឹងអាការៈពុលឡានដែរ ការពុលឡាន ពុលយន្តហោះ ពុលរលក គឺមានអាការៈដូចគ្នា ដែលយើងមានអាការៈវិលមុខ ឈឺក្បាល និងចង់ក្អួត ដោយសារតែយើងមិនអាចទប់ទល់ និងការឃ្លីងឃ្លោងរបស់ទូកបាន ដែលជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះដែលគាត់មានសុខភាពខ្សោយ អ្នកខ្លះដែលគាត់មានសុខភាពទន់ខ្សោយ គឺគាត់តែងតែពុល មិនថាគាត់ជិះឡាន ជិះយន្តហោះ ឬក៏ជិះទូកនោះទេ គឺនៅពេលដែលគាត់ជិះបានបន្តិច គឺគាត់តែងតែមានអាការៈឈឺក្បាល វិលមុខ និងចង់ក្អួត ដែលជាក់ស្ដែងបុរសដែលនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ បុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃខ្លី គឺគាត់កំពុងតែពុលរលក ដោយយើងឃើញគាត់កំពុងតែយកដៃខ្ទប់ក្បាលរបស់គាត់ បានន័យថាគាត់ឈឺក្បាល ឬក៏វិលមុខយ៉ាងខ្លាំង ដែលយើងឃើញភ្នែករបស់គាត់ កំពុងតែស្រឡេវ គឺសម្លឹងទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមក អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាវិលមុខ ដោយសារតែពុលរលក ហើយមាត់របស់គាត់គឺកំពុងតែក្រៀម ឬក៏កំពុងតែខំបិទមាត់ ព្រោះថាមាត់របស់គាត់គឺគាត់ចង់ក្អួត អញ្ចឹងអ្នកដែលពុលរលកទាំងអស់ គឺតែងតែចង់ក្អួត មានអាការៈចង់ក្អួត និងវិលមុខ និងឈឺក្បាល ដូច្នេះដូចជាមនុស្សឈឺ អញ្ចឹងដែរគឺមិនស្រួលក្នុងខ្លួននោះទេ គឺតែងតែឈឺក្បាល វិលមុខ នៅពេលដែលយើងពុលរលក ដូច្នេះបុរសម្នាក់នេះ នៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺគាត់កំពុងតែពុលរលក និងមានអាការៈឈឺក្បាល វិលមុខ និងចង់ក្អួត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
រៀងរាល់ riəŋ roal each and every
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ឃ្លោង klooŋ 1. rocking, shaky, balancing, swinging (boat)
2. to sway, roll, pitch (of a boat)
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
ផ្អៀង pʔiəŋ 1. to lean, tilt, incline to one side
2. to be leaning, inclined, sloping
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មុជ muc 1. to submerge, to dive (in water), to dive and swim, to bathe {មុជទឹក = to take a shower or bath}
2. to bend over in order to pass under something, enter some place by crawling under something (e.g., a fence)
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពុលរលក pul rɔlɔɔk to be seasick
អាការៈ ʔaakaa, ʔaakaaraʔ 1. symptom, characteristic, sign
2. special sign, omen
3. appearance, look, aspect, attribute
4. way, method
5. attitude, manner, conduct, behavior
6. action, situation, condition
7. letter of the alphabet
8. letter
ស្រដៀងនឹង srɑdiǝŋ nɨŋ to be similar to, to resemble
ពុល pul 1. plants: to be poisonous
2. to be sick (specifically poisened, seasick, airsick)
ឡាន laan car, motor vehicle
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
យន្តហោះ yʊən hɑh airplane
Notes: ជើង ត
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
វិលមុខ vɨl muk dizzy
ឈឺក្បាល cʰɨɨ kbaal 1. headache
2. to have a headache
និង nɨŋ and
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ក្អួត kʔuət to vomit
ដោយសារតែ daoy saa tae because
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទប់ទល់ tup tʊəl 1. to endure, withstand, hold out
2. to resist
3. to have just enough resources to support (one's family)
ឃ្លីងឃ្លោង kliiŋ klooŋ rocking back and forth, swaying, unstable, fluctuating
Notes: equivalent to ឃ្លេងឃ្លោង
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
សុខភាព sokkʰapʰiep health
ខ្សោយ ksaoy weak, feeble, helpless, powerless
ទន់ខ្សោយ tʊən ksaoy to be weak, feeble, ineffective
មិនថា mɨn tʰaa 1. it doesn't matter
2. in spite of, regardless of
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
បុរស boʔrɑh man, male person
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ខ្ទប់ ktup 1. to shut/close, to enclose, to cover
2. to shut in, block, fence in
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
ស្រឡេវ srɑleev 1. to be high, tall
2. far away
3. unattainable (generally used in combination with ខ្ពស់ or ឆ្ងាយ)
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ទៅវិញទៅមក tɨv vɨɲ tɨv mɔɔk 1. back and forth
2. mutually, reciprocally
3. to each other
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ក្រៀម kriəm dry, to be dried up
ខំ kʰɑm to make an effort, try hard
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ស្រួល sruəl 1. to be easy, simple, proper
2. healthy, comfortable, pleasant
3. nice, carefree, without any complications
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone