Boats (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរឡើងពេញទូកហើយ ទូកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរ អញ្ចឹងទូកនេះគឺជាទូកកម្សាន្ត ប្រហែលជាទូកកម្សាន្ត ឬក៏ជិះកម្សាន្តតាមដងទន្លេ ដូច្នេះហើយយើងឃើញទូកនេះវែង ហើយវែង ហើយមានមនុស្សជាច្រើន កំពុងតែអង្គុយនៅលើទូក ដែលមានក្មេងចាស់ស្រីប្រុសជាច្រើន ហើយយើងឃើញទូកគឺមានដំបូល និងមានពីរជាន់ បានន័យថាដំបូលគឺមានពីរជាន់ ដែលដំបូលទីមួយគឺទាប ហើយដំបូលខាងក្រោយគឺខ្ពស់ ដែលនៅលើដំបូលទាំងពីរគឺមានដោតទង់ជាតិ អញ្ចឹងជាទូទៅទូកនីមួយៗតែងតែមានទង់ជាតិ ដើម្បីសម្គាល់ថាតើទូកនេះជាទូករបស់ប្រទេសមួយណា ព្រោះពេលខ្លះការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់តាមទូក ក៏អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកផងដែរ អញ្ចឹងយើងត្រូវដោតទង់ជាតិ ដើម្បីឲ្យដឹងថា ទូកនោះមកពីប្រទេសមួយណា ហើយទូកកម្សាន្តដែលជិះតាមដងទន្លេ ក៏យើងត្រូវដោតទង់ជាតិផងដែរដើម្បីសម្គាល់ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺទូកជិះកម្សាន្តមួយនេះ គឺគាត់ដោតទង់ជាតិពីរទៅលើទូករបស់គាត់ ដើម្បីសម្គាល់ថា ទូកនេះជាទូករបស់ប្រទេសណា ដោយសារតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកគឺជួបនឹងរលក ជាទូទៅគឺទឹកគឺតែងតែមានរលក មិនថាទឹកទន្លេ ឬក៏ទឹកសមុទ្រនោះទេ គ្រាន់តែថាទឹកទន្លេគឺរលកតូចជាងទឹកសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលទូកធ្វើដំណើរកាត់រលកវាតែងតែឃ្លោង អញ្ចឹងពាក្យថាឃ្លោង បានន័យថាវាផ្អៀងម្ដងទៅឆ្វេង ម្ដងទៅស្ដាំ ម្ដងឡើងលើ ម្ដងចុះក្រោម ទៅតាមចង្វាក់នៃទឹករលក ដូច្នេះធ្វើឲ្យទូកអត់នឹងនោះទេ អញ្ចឹងអ្នកដែលជិះនៅលើទូកក៏អត់នឹងដែរ គឺឃ្លោងទៅតាមទឹករលក ម្ដងផ្អៀងទៅឆ្វេង ម្ដងផ្អៀងទៅស្ដាំ ម្ដងបះឡើងលើ ម្ដងមុជចុះក្រោម គឺទឹករលកធ្វើឲ្យទូកមិនមានលំនឹង បាត់បង់លំនឹង អញ្ចឹងទឹករលកធ្វើឲ្យទូកបាត់បង់លំនឹង ដូច្នេះអ្នកជិះនៅក្នុងទូក គឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ហើយត្រូវតោងឲ្យជាប់ ជាពិសេសក្មេងគឺយើងអត់ត្រូវប្រលែងឲ្យវារត់ផ្ដេសផ្ដាសទេ ប្រសិនបើក្មេងរត់នៅលើទូក អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារតែទឹករលកឃ្លោងទូក ធ្វើឲ្យវាដួល ឬក៏ពេលខ្លះ នៅពេលដែលទឹករលកខ្លាំង ធ្វើឲ្យឃ្លោងទូកខ្លាំង អញ្ចឹងក្មេងអាចធ្លាក់ពីលើទូកបាន ដូច្នេះប្រសិនបើក្មេងធ្លាក់ពីលើទូក ប្រសិនបើក្មេងនោះអត់ចេះហែលទឹកទេ គឺវាអាចលង់ស្លាប់បាន ដូច្នេះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅពេលដែលយើងជិះទូក ហើយយើងអត់ចេះហែលទឹក ប្រសិនបើយើងអត់ចេះហែលទឹក គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលលិចទូក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ចេញដំណើរ cəɲ dɑmnaə to depart
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ដងទន្លេ dɑɑŋ tʊənlee body, course, length of a river
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
វែង vɛɛŋ long, tall
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
ស្រី srəy woman, female
ប្រុស proh man, male
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
និង nɨŋ and
ពីរ pii, pɨl two
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទាប tiep low (of height or class)
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ដោត daot 1. to plant, to stick up, to push in
2. to put on a spit, to skewer, to put on a line
ទង់ជាតិ tʊəŋ ciet national flag
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សម្គាល់ sɑmkoal 1. to remark, notice, observe, point out
2. mark, sign, indication, symptom
Notes: also written សំគាល់
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ប្រទេស prɑteeh country, nation
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ដឹកជញ្ជូន dək cʊəɲcuun to transport
អីវ៉ាន់ ʔəyvan objects, things, merchandise, goods, baggage
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ផ្លូវទឹក pləv tɨk waterway(s)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពី pii from, since, of, about, at
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ជួប cuəp to meet (especially intentionally)
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
រលក rɔlɔɔk wave, ripple
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
មិនថា mɨn tʰaa 1. it doesn't matter
2. in spite of, regardless of
ទឹកទន្លេ tɨk tʊənlee river (larger than ស្ទឹង)
សមុទ្រ saʔmot sea, ocean
Notes: alternative spelling: សមុទ្ទ
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ឃ្លោង klooŋ 1. rocking, shaky, balancing, swinging (boat)
2. to sway, roll, pitch (of a boat)
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ផ្អៀង pʔiəŋ 1. to lean, tilt, incline to one side
2. to be leaning, inclined, sloping
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
ចង្វាក់ cɑŋvak rhythm, beat, tempo, cadence (of music)
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ទឹករលក tɨk rɔlɔɔk rippling or undulating water
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
នឹង nɨŋ to be fixed, steady, firm, stable, still, stagnant, unchanging, to be balanced, in equilibrium
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
មុជ muc 1. to submerge, to dive (in water), to dive and swim, to bathe {មុជទឹក = to take a shower or bath}
2. to bend over in order to pass under something, enter some place by crawling under something (e.g., a fence)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium
បាត់បង់ bat bɑŋ 1. to lose
2. to disappear, vanish, be missing/lost
3. to die
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ជានិច្ច cie nɨc always
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ជាពិសេស cie piʔseeh especially
ប្រលែង prɑlaeŋ 1. to abandon, to separate
2. to play, to play together
3. to tease, to plague, to torment playfully
Notes: also written ប្រឡែង
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
ផ្ដេសផ្ដាស pdeeh pdaah 1. to be pernicious, lazy
2. ridiculous, silly
3. useless
4. careless, irresponsible
5. disorderly, confused, in a disorderly manner
6. carelessly without thinking
Notes: ជើង ដ
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
ហែលទឹក hael tɨk to swim
លង់ lʊəŋ 1. to drown
2. to submerge, to sink
ស្លាប់ slap 1. to die
2. dead
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
ណាស់ nah very, very much
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g., of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water