Boats (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីទូកមកដល់ហើយ បន្ទាប់ពីទូកមកដល់ យើងឃើញអ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែលនៅខាងលើកំពង់ផែ គឺគាត់អត់ទាន់ចុះចូលទូកទេ ព្រោះថាមនុស្សនៅក្នុងទូកគឺច្រើន ដូច្នេះនៅពេលដែលទូកមកដល់ គឺគេអ្នកនៅខាងលើរង់ចាំឲ្យអ្នកនៅក្នុងទូក គាត់ចេញពីទូកឲ្យអស់សិន ព្រោះប្រសិនបើគាត់បញ្ជ្រៀតគ្នាចូល ឬក៏ដណ្ដើមគ្នាចូល គឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាអាចធ្វើឲ្យយើងដួល ឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹក នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដូច្នេះគឺយើងអត់ត្រូវបញ្ជ្រៀតគ្នា ឬក៏អត់ត្រូវបង្ខំពេកទេ គឺយើងត្រូវចុះតាមសម្រួលម្ដងម្នាក់ដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើន គាត់កំពុងតែចេញពីទូក ដោយយើងឃើញនៅខាងមុខគេ គឺមានបុរសម្នាក់និងនារីម្នាក់ ដែលពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូច ដែលបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែដើរចេញពីទូក ហើយនារីម្នាក់នោះ គាត់កាន់កាបូបរបស់គាត់ ដោយដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់ ដោយដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់ គាត់កាន់យួរកាបូប គឺដៃកាបូបរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងដើមដៃខាងឆ្វេង ហើយគាត់យួរទៅដើម្បីចេញពីទូក ចំណែកឯបន្ទាប់មកគឺឃើញ យើងឃើញមានបុរសពាក់អាវពណ៌បៃតង នារីពាក់អាវពណ៌ នារី បុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃវែង និងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែចេញពីទូក ហើយដើរសំដៅទៅរកគោលដៅរបស់គេដែលចង់ទៅ អញ្ចឹងពួកគេគឺជាអ្នកដំណើរដែលនៅលើទូក ឬក៏មកពីគោលដៅផ្សេង ដូច្នេះពួកគេមកដល់គោលដៅមួយនេះ គឺពួកគេត្រូវចុះ ហើយទៅកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅ ចំណែកឯអ្នកដំណើរផ្សេងទៀត ដែលមិនទាន់ឡើងលើទូក ពួកគាត់អត់ទាន់ឡើងទេ ជាក់ស្ដែងគឺបុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃខ្លី ដែលកាន់ផែនទី និងនារីម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌បៃតង សំពត់ពណ៌លឿង ដែលយួរកាបូប គឺគាត់អត់ទាន់ឡើងលើទូកទេ គឺគាត់រង់ចាំមើលតើអ្នកដំណើរចេញពីលើទូកអស់ឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់ទាន់អស់ទេ គាត់ក៏អត់ទាន់ឡើងដែរ ដោយសារតែខ្លាចប៉ះទង្គិចគ្នា ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ អញ្ចឹងគាត់ចាំ រង់ចាំទាល់តែអ្នកដំណើរដែលនៅលើទូក គាត់ចេញអស់ បានន័យថាអ្នកណាមកដល់គោលដៅគាត់ចេញអស់ហើយ ហើយលែងមានអ្នកចេញពីទូកហើយ ទើបពួកគាត់ដើរចូល

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
កំពង់ផែ kɑmpʊəŋ pʰae harbor, dock, wharf
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
បញ្ជ្រៀត bɑɲcriət to push one's way through a crowd, to force or push into a narrow space
Notes: root: ជ្រៀត = to push one's way through a crowd, to force or push into a narrow space
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដណ្ដើម dɑndaəm to fight to get something, to compete for something
Notes: ជើង ដ
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ប៉ះទង្គិច pah tʊəŋkɨc 1. to clash, collide, bump into
2. to skirmish
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
នាំឲ្យ noam ʔaoy to cause to, to bring about, to provoke, to enable
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
បង្ខំ bɑŋkʰɑm to force, compel, urge
ពេក peek too, too much, too many
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
សម្រួល sɑmruǝl to make something easy, to comfort, to console {តាមសម្រួល = Take your time! Take it easy! No need to rush! etc.}
Notes: also written សំរួល
ម្ដងម្នាក់ mdɑɑŋ mneak one person at a time
Notes: ជើង ដ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រុស proh man, male
ស្រី srəy woman, female
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
និង nɨŋ and
នារី nierii girl, young woman
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
យួរ yuə to carry (by a handle)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដើមដៃ daəm day 1. forearm
2. upper arm (from elbow to shoulder)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
sɑɑ color: white
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
វែង vɛɛŋ long, tall
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពួកគេ puək kee they
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
មិនទាន់ mɨn toan not yet
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ពួកគាត់ puək koat they
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ផែនទី pʰaen tii map, model
សំពត់ sɑmpʊət wrap-around skirt, sarong
លឿង lɨəŋ color: yellow
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ឬនៅ rɨɨ nɨv phrase-final interrogative particle: yet
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ទាល់តែ toal tae 1. until, up to the time that, not until, only after {ល្ហុង ទាល់តែថ្ងៃតិចបានមាន = [we'll] have papaya not until a bit later today}
2. provided that, unless
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}