Boats (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគេឈរបានបន្តិចក្រោយមកទូកក៏មកដល់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញ មានមនុស្សម្នាជាច្រើនកំពុងតែជិះទូក ដែលទូកនោះគឺជាទូកកម្សាន្ត ដែលយើងឃើញមានដំបូល អញ្ចឹងជាទូទៅទូកតែងតែមានដំបូល ព្រោះថានៅពេលដែលយើងជិះទូក គឺយើងធ្វើដំណើរហាលថ្ងៃ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ដំបូល គឺអ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែលនៅលើទូក គឺក្ដៅ អញ្ចឹងពួកគេពិបាកធ្វើដំណើរខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរ និងដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកដំណើរក្ដៅ ក៏ដូចជាទទឹកទឹកភ្លៀង ទូកក៏យើងត្រូវការដាក់ដំបូលដែរ ក៏ប៉ុន្តែទូកអត់មានជញ្ជាំងទេ អញ្ចឹងភាគច្រើនទូកកម្សាន្តគឺអត់មានជញ្ជាំងទេ ព្រោះដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់អាចឃើញទេសភាពនូវសងខាងបាន ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាទូកធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ គេអាចប្រើប្រាស់ជញ្ជាំង ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការ មានអ្នកដំណើរទាំងអស់មានគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែជិះទូក ដើម្បីធ្វើដំណើរកម្សាន្តមើលទេសភាព គឺគេអត់ដាក់ជញ្ជាំងទេ ព្រោះប្រសិនបើដាក់ជញ្ជាំងគឺវាបាំង យើងអត់អាចមើលទេសភាពបានទេ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺទូកមកដល់កំពង់ផែ ហើយទូកក៏បានចូលជិតទៅនឹងកំពង់ផែ ហើយទូកនោះក៏បានប៉ះទៅនឹងកង់ឡាន ដើម្បីដាក់ទប់ កុំឲ្យទូកប៉ះនូវកំពង់ផែ អញ្ចឹងនៅពេលដែលទូកមកដល់ គឺអ្នកបើកបរទូក គាត់តែងតែចតទូកឲ្យកៀកទៅនឹងកំពង់ផែ ឬក៏ទៅឲ្យប៉ះនឹងកង់ឡានដែលចងនឹងកំពង់ផែ ដើម្បីចតដាក់អ្នកដំណើរ ឬក៏ឲ្យអ្នកដំណើរគាត់ចេញពីទូក ឬក៏ឲ្យអ្នកដំណើរគាត់ចុះពីលើទូក ឬក៏ចូលទៅក្នុងទូកវិញ អញ្ចឹងយើងឃើញកំពង់ផែ គឺមានបង្កាន់ដៃដែរនៅខាងព្រោះថាដើម្បីដាក់ទប់ កុំឲ្យអ្នកដំណើរគាត់ធ្លាក់ក្នុងទឹក ព្រោះប្រសិនបើអត់ដាក់បង្កាន់ដៃទេ ពេលខ្លះនៅពេលដែលអ្នកដំណើរមិនប្រយ័ត្ន គាត់អាចធ្លាក់ចូលក្នុងទឹក ហើយអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បាន អញ្ចឹងគេត្រូវដាក់បង្កាន់ដៃនៅសងខាង ដើម្បីទប់ពេល ពេលដែលអ្នកដំណើរគាត់ទៅជិតកំពង់ផែ ឬក៏ទៅជិតនឹងទឹក គឺវានឹងទើសបង្កាន់ដៃ ដូច្នេះវាអត់អាចធ្លាក់ទេ អ្នកដំណើរអត់អាចធ្លាក់ទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ពួកគេ puək kee they
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បន្តិចក្រោយមក bɑntəc kraoy mɔɔk soon after
Notes: ជើង ត
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មនុស្សម្នា mɔnuh mnie common person, ordinary folk
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ហាលថ្ងៃ haal tŋay to expose to the sun
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
និង nɨŋ and
ការពារ kaapie to protect, defend
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ទទឹក tɔtɨk wet
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទេសភាព teehsaʔpʰiep landscape, view, scenery
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ពី pii from, since, of, about, at
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
កំពង់ផែ kɑmpʊəŋ pʰae harbor, dock, wharf
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ឡាន laan car, motor vehicle
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
អ្នកបើកបរ neak baək bɑɑ driver
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ចត cɑɑt to park
កៀក kiək 1. to put an arm around
2. to be adjacent, close
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
វិញ vɨɲ again, back, instead
បង្កាន់ដៃ bɑŋkan day handrail
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទើស təəh to be in the way, to be unable to go through an opening because of size or shape