Alms Round (Sakanan) — 18


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៨ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៨ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានមូរកម្រាលឡើងរួចហើយ ហើយចៅស្រីរបស់គាត់ ក៏បានពាក់ស្បែកជើងរួចរាល់ហើយដែរ ដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានកាន់កម្រាលម្នាក់មួយដោយយើងឃើញកម្រាលនីមួយៗគឺគាត់កៀបទៅនឹងក្លៀករបស់គាត់ អញ្ចឹងបានន័យថាកៀបទៅនឹងក្លៀកដែលនៅក្រោមស្មារបស់គាត់ ដែលយើងឃើញគាត់អត់កាន់ទេ បានន័យថាគាត់ត្បៀតក្លៀក យើងហៅថាត្បៀតក្លៀក ដើម្បីយកកម្រាលនោះចូលទៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ ហើយបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេវិញ បន្ទាប់ពីពួកគេដាក់បាត្រព្រះសង្ឃរួចអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់ត្បៀតក្លៀកនូវកម្រាល គាត់យកកម្រាលមកត្បៀតក្លៀក ហើយដើរទៅខាង ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ ដែលចៅស្រីរបស់គាត់កំពុងតែដើរនៅខាងក្រោយ អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងសប្បាយរីករាយ ដោយសារតែពួកគេបានដាក់បាត្រដល់ព្រះសង្ឃ ដែលជាចំណីអាហារ មានដូចជាបាយ និងមានសម្លជាដើម ហើយពួកគេបានបួងសួងសុំនូវសេចក្តីប្រាថ្នា ឬក៏បំណងប្រាថ្នាផ្សេងឲ្យបានសម្រេច ព្រោះថាពួកគាត់ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដូច្នេះពួកគាត់គោរពព្រះសង្ឃ និងពួកគាត់តែងតែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យរាប់បាត្រជាមួយនឹងព្រះសង្ឃ ហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានប្រជាជនជាង ៩០ ភាគរយគឺកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា និងគោរពព្រះសង្ឃ ដូច្នេះរៀងរាល់ថ្ងៃ រៀងរាល់ពេលព្រឹក គឺតែងតែមានការដាក់ចង្ហាន់ ឬក៏ដាក់បាត្រដល់ព្រះសង្ឃ ហើយចំណែកឯថ្ងៃសីល ដែលថ្ងៃសីល ជាថ្ងៃសីល គឺយើងតែងតែទៅវត្តដើម្បីស្ដាប់លោក ស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ ហើយនិងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្ត ចំណែកឯមិនមែនថ្ងៃសីល គឺយើងរង់ចាំនៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីដាក់ចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ ឬក៏ដាក់បាត្រដល់ព្រះសង្ឃ ជាក់ស្ដែងដូចស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះ គឺគាត់ដាក់បាត្រនៅ ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះ គឺគាត់ដាក់បាត្រដល់ព្រះសង្ឃ នៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះ បានន័យថាគាត់អត់ទៅវត្តនោះទេ គឺព្រះសង្ឃនិមន្តមកបិណ្ឌបាតនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មូរ muu to roll up (e.g., sleeves, tobacco into a cigarette)
កម្រាល kɑmraal 1. cover, covering, carpet, mat
2. sheet
Notes: root: ក្រាល; also written កំរាល
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចៅស្រី cav srǝy 1. granddaughter
2. girl (by elderly speaker)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កៀប kiəp 1. to squeeze, apply pressure
2. (of crabs) to pinch/nip with pincers
3. to fasten together
4. to crack, crush
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ក្លៀក kliək 1. armpit, under-arm
2. to scrub the back of elephants
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ស្មា smaa shoulder
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្បៀត tbiət 1. to hold between the arms or between the legs
2. to squeeze, pinch
3. to press one against the other
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បំពេញ bɑmpɨɲ 1. to complete, fill (up), fulfill
2. to accomplish
3. to satisfy
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
ប្រចាំថ្ងៃ prɑcam tŋay daily, every day
វិញ vɨɲ again, back, instead
ដាក់បាត្រ dak baat to give food to a monk, put rice or other food in a monk's bowl
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ស្រស់ស្រាយ srɑh sraay 1. to be free, unconstrained, free and easy
2. cordial, friendly
3. close, native, one's own
និង nɨŋ and
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ចំណីអាហារ cɑmnəy ʔaahaa food, foodstuffs, all kinds of food
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
សម្ល sɑmlɑɑ soup
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
បួងសួង buəŋ suəŋ to pray, implore
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
សេចក្តី səckdəy 1. affair, matter, case
2. subject, meaning, concept
3. reason, cause
4. nominalizing particle, forms abstract nouns from verbs and adjectives
5. these derivative nouns generally have the meaning of: the condition or state of … {សេចក្តីល្អ = goodness}
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
ប្រាថ្នា pratnaa 1. to wish, pray for, desire
2. hope, wish, desire
3. aim, intention
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
បំណង bɑmnɑɑŋ wish, desire, intention, aim
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
សម្រេច sɑmrac 1. to have done, to finish, to accomplish, to achieve
2. decision, conclusion
3. to decide, conclude
Notes: also written សំរេច
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពួកគាត់ puək koat they
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ព្រះពុទ្ធសាសនា preah put saasnaa Buddhism
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បុណ្យ bon 1. ceremony, celebration, festival
2. holiday
3. good deed, meritorious act, merit
4. the good, goodness, charity
5. dignity
6. rank, grade
7. promotion (in rank)
8. power (especially supernatural power)
9. influence
រាប់បាត្រ roap baat 1. to distribute food (to monks)
2. to put rice into the monk's bowls
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ភាគរយ pʰiek rɔɔy percent
រៀងរាល់ថ្ងៃ riəŋ roal tŋay every day, always
រៀងរាល់ riəŋ roal each and every
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ថ្ងៃសីល tŋay sǝl 1. holy day (the 8th and 15th days of the waxing moon and 8th and 15th days of the waning moon
2. usually days of abstinence and religious observance)
វត្ត voat 1. Buddhist monastery, pagoda/temple complex
2. respect, esteem
3. tradition, discipline
4. application, fulfillment, implement-ation
5. profession, job, assignment, task
6. habit
7. actions, behavior, conduct
Notes: ជើង ត
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
លោក look 1. you (used in addressing adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
2. he (used in referring to adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
3. monk, man (who is respected)
4. sir, mister (commonly used before a title or given name)
5. world, sphere of existence
6. universe
សូត្រធម៌ sout tʰoa to pray
Notes: also written សូត្រធម៌
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ប្រគេន prɑkeen 1. to present/give/offer (to a Buddhist monk)
2. for, on, behalf
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ដូច douc alike, similar, like, as
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
និមន្ត niʔmʊən 1. to come, go (of a Buddhist monk)
2. honorific initiating verb, similar to អញ្ជើញ, preceding verbs which have a monk as the subject, especially verbs of movement
3. to invite (a Buddhist monk)
Notes: ជើង ត
បិណ្ឌបាត bənbaat 1. [clerical] to beg for food
2. [clerical] daily morning food quest of Buddhist monks
នៅមុខ nɨv muk 1. in front, ahead, further ahead
2. in front of
3. in the presence of
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ