Alms Round (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ រូបភាពទី ១៥ គឺយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌ឲ្យពរដល់ស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់ហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះសង្ឃក៏បានបែរមករកកូនសិស្សរបស់គាត់ ឬក៏កូនសិស្សលោកដែលឈរនៅខាងក្រោយ អញ្ចឹងកូនសិស្សលោកគាត់ឈរនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃជានិច្ចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានបែរមករកកូនសិស្សរបស់គាត់វិញ អញ្ចឹងគាត់ គាត់បានបែរមករកកូនសិស្សលោក ហើយបើកគម្របបាត្រឡើង ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សលោកដកចង្ហាន់ចេញពីបាត្រយកមកដាក់ក្នុងថង់យាមអញ្ចឹងដោយសារតែបាត្រនោះតូច បាត្រតូច ដូច្នេះអត់អាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើននោះទេ អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលព្រះសង្ឃបានទទួលចង្ហាន់ពី[…] ពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ ឬក៏ពីប្រជាជនរួចរាល់ហើយ ព្រះសង្ឃតែងតែយកចង្ហាន់នោះមកឲ្យកូនសិស្ស ដើម្បីយកចេញពីបាត្រដាក់ទៅក្នុងថង់យាមវិញ ដោយសារតែបាត្រតូចអត់អាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើនទេ ព្រោះវាពេញ ហើយអាចហៀរ និងធ្លាក់ចុះបាន ដូច្នេះគេត្រូវផ្ទេរចង្ហាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់យាម ដែលថង់យាមគឺជាកាបូបមួយរបស់ព្រះសង្ឃ គឺជាកាបូបធំមួយ បានន័យថាកាបូបធ្វើអំពីក្រណាត់ ហើយវាធំមួយដែលមានដៃយួរសម្រាប់ស្ពាយ អញ្ចឹងកាបូបនោះគឺធំ ដូច្នេះអាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃគាត់ទទួលបានចង្ហាន់ពីប្រជាជន គាត់តែងតែយកចង្ហាន់ទាំងនោះមកឲ្យកូនសិស្ស ដើម្បីដាក់ទៅក្នុងថង់យាមអញ្ចឹងកូនសិស្សគាត់ស្ពាយថង់យាមដើរតាមពីក្រោយព្រះសង្ឃជានិច្ច ដែលនៅក្នុងថង់យាមនោះ គឺជាចង្ហាន់របស់ព្រះសង្ឃ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
សូត្រធម៌ sout tʰoa to pray
Notes: also written សូត្រធម៌
ឲ្យពរ ʔaoy pɔɔ 1. to bless
2. to wish someone well
3. to send regards
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
និង nɨŋ and
ចៅស្រី cav srǝy 1. granddaughter
2. girl (by elderly speaker)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បែរ bae 1. to turn (around), change direction, deviate
2. to step aside, avoid
3. to go back
4. to turn over
5. to become, turn into
6. tub/tank (especially for raising fish)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
កូនសិស្ស koun səh 1. student
2. temple-boy (short for កូនសិស្សលោក)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កូនសិស្សលោក koun səh look temple-boy
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ជានិច្ច cie nɨc always
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
វិញ vɨɲ again, back, instead
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
គម្រប kumrɔɔp lid, cover
Notes: root: គ្រប; also written គំរប
បាត្រ baat Buddhist monk's alms bowl
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ដក dɑɑk 1. to pull out, to extract
2. to subtract {ប្រាំដកបីស្មើពីរ = 5 minus 3 equals 2}
3. minus {ដកពីរ = -2}
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ថង់យាម tʰɑŋ yiem Buddhist monk's cloth shoulder bag
ដោយសារតែ daoy saa tae because
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
រាល់ roal every, each, all
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
ហៀរ hiǝ 1. to overflow, run out
2. to exceed
3. to flow, run (especially of bodily secretions, excretions)
4. to seep, ooze
5. to be full to the brim, full to capacity
6. to be overflowing, overcrowded
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ផ្ទេរ ptee 1. to transfer (a load) from one to the other
2. to pour (from one vessel into another)
3. to empty out
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
យួរ yuə to carry (by a handle)
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind