Alms Round (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតតាមភូមិ ឬក៏តាមផ្ទះនីមួយៗរួចរាល់មក បន្តិចក្រោយមកព្រះសង្ឃនោះក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះគឺស្ត្រីចំណាស់ ព្រះសង្ឃក៏បាននិមន្តមកដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីចំណាស់នោះ បន្ទាប់មកព្រះសង្ឃក៏បានឈប់ ហើយរង់ចាំឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ដាក់បាត្រអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺព្រះសង្ឃគាត់ឈប់ ហើយក្មេងប្រុសដែលជាកូនសិស្សលោក គឺឈរនៅពីក្រោយព្រះសង្ឃ ចំណែកឯស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់កំពុងតែលុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយ អញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ដែលជាយាយគាត់លុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយ រីឯចៅស្រីរបស់គាត់លុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយ ដែលកម្រាលរបស់ពួកគេគឺពណ៌លឿង អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរគឺកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់ ដែល ក្នុងដៃរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរ គឺកាន់ថង់បាយម្នាក់មួយកញ្ចប់អញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់ចំពោះមុខព្រះសង្ឃ ដោយការគោរពអញ្ចឹងយើង ជាទូទៅយើងគោរពព្រះសង្ឃដោយការលុតជង្គង់ និងការថ្វាយបង្គំ ដូច្នេះហើយស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់ត្រូវតែអង្គុយលុតជង្គង់ ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវតែដោះស្បែកជើងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ ឬក៏ដាក់បាត្រព្រះសង្ឃ យើងត្រូវតែដោះស្បែកជើង ព្រោះថាប្រសិនបើយើងពាក់ស្បែកជើង អាចធ្វើឲ្យយើងបាបបាន អញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺដើរដោះស្បែកជើង ដូច្នេះយើងត្រូវតែដើរដោះស្បែកជើង ហើយយើងអត់ត្រូវអង្គុយខ្ពស់ជាងព្រះសង្ឃនោះទេ ព្រោះព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធ អញ្ចឹងយើង យើងអត់អាចអង្គុយខ្ពស់ជាងព្រះសង្ឃទេ ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះនិងចៅស្រីរបស់គាត់ គឺកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់នៅខាងមុខព្រះសង្ឃ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
និមន្ត niʔmʊən 1. to come, go (of a Buddhist monk)
2. honorific initiating verb, similar to អញ្ជើញ, preceding verbs which have a monk as the subject, especially verbs of movement
3. to invite (a Buddhist monk)
Notes: ជើង ត
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បិណ្ឌបាត bənbaat 1. [clerical] to beg for food
2. [clerical] daily morning food quest of Buddhist monks
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ភូមិ pʰuum 1. village
2. country, place, region
3. earth, land
4. rank, status
5. level
6. class, cycle
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្តិចក្រោយមក bɑntəc kraoy mɔɔk soon after
Notes: ជើង ត
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដាក់បាត្រ dak baat to give food to a monk, put rice or other food in a monk's bowl
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កូនសិស្សលោក koun səh look temple-boy
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
និង nɨŋ and
ចៅស្រី cav srǝy 1. granddaughter
2. girl (by elderly speaker)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
លុតជង្គង់ lut cʊəŋkʊəŋ to kneel down
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កម្រាល kɑmraal 1. cover, covering, carpet, mat
2. sheet
Notes: root: ក្រាល; also written កំរាល
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
យាយ yiey 1. grandmother
2. old lady
3. polite term used to address an old woman
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ពួកគេ puək kee they
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
ពួកគាត់ puək koat they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
កញ្ចប់ kɑɲcɑp 1. pack, package, parcel
2. clf. for packs, packages, parcels
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ថ្វាយបង្គំ tvaay bɑŋkum to greet respectfully
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
នាក់ neak clf. for people
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
បាប baap 1. sin, evil
2. harm
3. to be sinful, bad, evil
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
តំណាង tɑmnaaŋ 1. to represent
2. representative, delegate, substitute, replacement
3. substitution
4. specimen
ព្រះពុទ្ធ preah put Buddha
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming