Alms Round (Sakanan) — 01


អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ មើលទៅគាត់ប្រហែលជាអាយុ ៥០ ឆ្នាំ ដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែងើបពីគេង អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ពាក់អាវដៃវែង និងស្លៀកសំពត់ពណ៌ អញ្ចឹងគាត់អាចស្លៀកជាសម្លៀកបំពាក់គេងបែបជាមនុស្សចាស់ ដោយសារតែគាត់មានអាយុ ៥០ ឆ្នាំ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ក្រោកពីគេង គឺគាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ ដែលយើងឃើញគាត់អង្គុយលើគ្រែ ហើយនៅលើគ្រែរបស់គាត់គឺមានពូកមួយ អញ្ចឹងពូកគឺទន់ ដែលយើងគេងទៅគឺអត់សូវឈឺខ្នងទេ ប្រសិនបើយើងគេងលើពូកគឺអត់ធ្វើឲ្យឈឺខ្នងទេ អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែងើបពីគេង ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ក្រោកដើរទៅណាទេ គឺគាត់អង្គុយនៅលើគ្រែ ហើយពត់ខ្លួនបន្តិច ដោយយើងឃើញគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើង ដែលដៃឆ្វេងរបស់គាត់លើកឡើងលើខ្ពស់ រីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លូកទៅខាងស្ដាំត្រង់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែពត់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់ក្រោកពីគេងអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងយើងតែងតែពត់ខ្លួនដើម្បីឲ្យវា យើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយ ឬក៏ស្រួលខ្លួនបន្តិច មុននឹងយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបន្ទាប់ពីគេងដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងគាត់គឺមានភួយមួយ អញ្ចឹងជាទូទៅពេលគេង យើងតែងតែគេងកើយលើខ្នើយ ហើយនិងដណ្ដប់ភួយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេង គឺភួយរបស់យើង យើងដាក់នៅខាងក្រោយ ឬក៏យើងវែកវាចេញ បានន័យថាយើងឈប់ដណ្ដប់ភួយ អញ្ចឹងភួយគឺនៅលើគ្រែដែលយើងឃើញនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះ ឬក៏ជញ្ជាំងបន្ទប់គាត់ គឺមានបង្អួចមួយ អញ្ចឹងយើងឃើញបង្អួចនោះ នៅខាងក្រៅគឺមានភ្នំ ហើយមានព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះ អញ្ចឹងបានន័យថាវាជាពេលព្រឹក ឬក៏ពេលព្រលឹម អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យរះអត់ទាន់ផុតពីភ្នំទេ បានន័យថាពេលព្រលឹម ដោយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់ក្រោកពីគេងនៅពេលព្រលឹម ហើយគាត់អង្គុយពត់ខ្លួននៅលើគ្រែ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
មើលទៅ məəl tɨv maybe, perhaps, probably, it seems that {គិតមើលទៅ = [after] thinking [for a while], it seems that/I can say that/maybe}
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ឆ្នាំ cnam year
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
ពី pii from, since, of, about, at
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
sɑɑ color: white
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
វែង vɛɛŋ long, tall
និង nɨŋ and
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
សំពត់ sɑmpʊət wrap-around skirt, sarong
ពណ៌ poa color, complexion
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
បន្ទប់ bɑntup room
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្រែ krɛɛ bed, couch
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពូក puuk 1. mattress
2. cushion
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទន់ tʊən 1. to be soft, supple, pliant, flexible
2. tender
3. gentle, kind
4. to be weak, lifeless, worn out, discouraged
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ពត់ខ្លួន pʊət kluən to stretch oneself
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ស្រស់ស្រាយ srɑh sraay 1. to be free, unconstrained, free and easy
2. cordial, friendly
3. close, native, one's own
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្រួលខ្លួន sruǝl kluən 1. to be well, healthy
2. to feel good
3. to be comfortable
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
កិច្ចការ kəc kaa 1. job, matter, work
2. homework {កិច្ចការសាលា = homework}
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
កើយ kaəy 1. to lay one's head on, to rest or support (the head)
2. platform (for loading or unloading goods), loading dock
3. ladder (for climbing onto a tall animal or into a high carriage)
4. to project/stick out in the rear
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
Notes: ជើង ដ
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
វែក vɛɛk 1. to separate, to move aside, to shove aside, to clear (the way)
2. ladle, scoop
3. scoop(ful), ladleful
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
បង្អួច bɑŋʔuəc window
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ភ្នំ pnum mountain, hill
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
រះ reah 1. to shine, become visible
2. to appear, rise (of heavenly bodies)
3. to make a sweeping motion
4. to fire in a fan or sheaf-shaped pattern
5. to spread out radially
6. to move or turn in all different directions
7. to cover all points
8. to please all sides (e.g., in an argument)
9. all, completely, in full
10. to go (while the dew is still on the ground)
11. to start out on a journey early in the morning
12. to scurry about in the morning
13. the period symbol
14. to write a period
15. to beat/play (a percussion instrument) with rapid short strokes
16. to play a trill (on a wind instrument)
17. to demolish an old house and build a new one
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ព្រលឹម prɔlɨm dawn, early morning, daybreak, sunrise
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something