Motorcycle Taxi (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីបានទទួលលុយ និងប្រគល់លុយឲ្យគ្នារួចរាល់អស់ហើយ អញ្ចឹងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ គាត់បានបត់ម៉ូតូរបស់គាត់ត្រលប់ក្រោយ អញ្ចឹងគាត់បានបត់ម៉ូតូត្រលប់ក្រោយ ដើម្បីទៅរកទីតាំង ឬក៏គោលដៅរបស់គាត់វិញ ដោយយើងឃើញអម្បាញ់មិញ គឺគាត់ចតនៅខាងឆ្វេង ឬក៏គាត់ចតនៅ គាត់ឈប់នៅចិញ្ចើមថ្នល់ម្ខាង អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ត្រលប់ក្រោយនៅកន្លែងដដែល គឺបានន័យថាគាត់ជិះបញ្ច្រាសផ្លូវ អញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែជិះឆ្លងផ្លូវ ដើម្បីមកចិញ្ចើមថ្នល់ម្ខាងទៀត ដើម្បីទៅជិះត្រលប់ក្រោយដោយសារតែជាទូទៅប្រទេសនីមួយៗ ការធ្វើចរាចរណ៍ តែងតែប្រកាន់ឆ្វេង ឬក៏ប្រកាន់ស្ដាំ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាជិះប្រកាន់ស្ដាំ អញ្ចឹងយើងអត់អាចជិះខាងឆ្វេងដៃបាននោះទេ ប្រសិនបើយើងជិះខាងឆ្វេងដៃ គឺខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើយើងជិះឆ្វេងដៃវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារតែយើងជិះបញ្ច្រាសផ្លូវ អញ្ចឹងយើងត្រូវជិះខាងស្ដាំដៃជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកនៅក្នុងរូបភាពនេះ ប្រហែលជានៅប្រទេសថៃ ព្រោះថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់ឆ្វេង អញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើចរាចរណ៍ គឺគេជិះបើកបរនៅខាងឆ្វេងដៃដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញរូបភាពទី ១៥ នេះ គឺបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះ គាត់បានជិះមកខាងឆ្វេងដៃ គាត់បានបើកម៉ូតូរបស់គាត់ បត់មកខាងឆ្វេងដៃដើម្បីជិះត្រលប់ក្រោយទៅវិញចំណែកឯនារីម្នាក់នោះ គាត់ នៅពេលដែលគាត់ឲ្យលុយទៅដល់ម៉ូតូឌុបរួចរាល់ហើយ គាត់បានមើលនាឡិការបស់គាត់ម្ដងទៀត ដោយគាត់ដើរបណ្ដើរ និងមើលនាឡិកាបណ្ដើរ ហើយលើកនេះ គឺគាត់មានទឹកមុខញញឹម ដោយគាត់មានទឹកមុខញញឹម ដោយគាត់គិតថា គាត់មកទាន់ម៉ោង ឬក៏គាត់ទាន់ម៉ោងណាត់ដោយយើងឃើញដៃរបស់គាត់កំពុងតែលើកឡើង ដៃឆ្វេងរបស់គាត់លើកឡើងដើម្បីមើលនាឡិកា ហើយដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺទប់កាបូបធំរបស់គាត់ដែលស្ពាយនៅនឹងស្មាអញ្ចឹងគាត់មើលនាឡិកាបណ្ដើរ គាត់ញញឹមបណ្ដើរ ដោយសារតែគាត់អត់យឺតម៉ោងនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
និង nɨŋ and
ប្រគល់ prɑkʊəl 1. to hand over, deliver into someone's hands, remit
2. to give, present, entrust (to)
3. to bring up a subject
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ត្រលប់ trɑlɑp 1. to return
2. to turn around
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ទីតាំង tii taŋ 1. position
2. installation
3. headquarters, administration area
4. to have headquarters at
5. to be located at
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
វិញ vɨɲ again, back, instead
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ចត cɑɑt to park
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ចិញ្ចើមថ្នល់ cəɲcaəm tnɑl, cəɲcaəm knɑl curb, sidewalk, roadside
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
បញ្ច្រាស bɑɲcraah 1. to be against, upside down
2. to run counter to, reverse a process
3. to bristle
4. backwards (e.g., as something put in backwards), in the opposite direction, upside down
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រឹមត្រូវ trəm trəv correct, accurate, true
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ឆ្លង clɑɑŋ 1. to cross, move across/through (by land, water, or air)
2. to spread (of a disease)
3. to communicate, transmit
4. to copy
5. to intersect
6. to be contaminated, contagious, infected
7. to contract (a disease)
8. to adopt, pick up (e.g., a bad habit)
9. to celebrate
10. to dedicate, inaugurate
11. to survive (an accident or disaster)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ប្រទេស prɑteeh country, nation
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ប្រកាន់ prɑkan 1. to claim, to maintain, to adopt, to uphold
2. to count on, to take for granted
3. to take offense easily, to be very sensitive
4. to claim first, to put one's claims first, to reserve
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជានិច្ច cie nɨc always
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ថៃ tʰay Thai
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ម៉ូតូឌុប moutou dup 1. motorcycle taxi
2. motorcycle taxi driver
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
នាឡិកា nieleʔkaa 1. clock, watch
2. hour
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
ស្មា smaa shoulder
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic