Motorcycle Taxi (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញ នៅពេលដែលគាត់ជិះជ្រែឡានបានបន្តិចក្រោយមក នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានចង្អុល ប្រាប់ទៅបុរសម្នាក់នោះថា គោលដៅរបស់គាត់គឺនៅខាងមុខ ដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យបុរសម្នាក់នោះអែបទៅឆ្វេង ឬក៏អែបទៅស្ដាំ ដើម្បីឲ្យគាត់ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសដែលជាម៉ូតូឌុបនោះ គាត់បានកំពុងតែអង្គុយ កាន់ចង្កូតម៉ូតូ ហើយបញ្ជាម៉ូតូរបស់គាត់ទៅមុខយ៉ាងលឿន ចំណែកឯនារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានលើកដៃឆ្វេងគាត់ឡើង អញ្ចឹងគាត់លើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឡើង ហើយចង្អុលទៅខាងមុខ ដោយចង្អុលប្រាប់ទៅម្ចាស់ម៉ូតូ ដើម្បីប្រាប់ថា គាត់មកដល់គោលដៅហើយ ដូច្នេះឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូគាត់រកកន្លែងឈប់ ដើម្បីឲ្យនារីម្នាក់នោះគាត់ចុះ ព្រោះគាត់បានមកដល់គោលដៅ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនារីម្នាក់នោះ គាត់បានលើកដៃឆ្វេងចង្អុលទៅខាងមុខ ចំណែកដៃស្ដាំរបស់គាត់ គឺគាត់នៅតែកាន់កាបូបរបស់គាត់ដែលនៅលើភ្លៅយ៉ាងជាប់ ព្រោះគាត់ខ្លាចជ្រុះកាបូប ដោយសារតែកាបូបរបស់គាត់ជាកាបូបធំ អញ្ចឹងគាត់អត់បានស្ពាយនៅលើស្មាទេ នៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូ ដូច្នេះគាត់ត្រូវដាក់លើភ្លៅ ហើយដៃរបស់គាត់ត្រូវតែកាន់កាបូបនោះឲ្យជាប់ ប្រសិនបើកាន់អត់ជាប់ទេ កាបូបនោះអាចនឹងរអិលធ្លាក់ ដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ មានដូចជាលុយ មានដូចជាទូរស័ព្ទផ្សេងគឺអាចនឹងបាត់បង់ នៅពេលដែលកាបូបនោះជ្រុះពីលើខ្លួនរបស់គាត់ ឬក៏ជ្រុះពីលើម៉ូតូ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ជ្រែ crɛɛ 1. (of a motorbike) to squeeze through between cars
2. to shuffle (cards by fanning the edges of two sections of the deck against each other and then merging the sections)
3. to separate (things that are too close together)
4. sago palm, kind of palm tree (Rhizophora gymnorrhiza), from which an edible flour used to make noodles is obtained
ឡាន laan car, motor vehicle
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បន្តិចក្រោយមក bɑntəc kraoy mɔɔk soon after
Notes: ជើង ត
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បុរស boʔrɑh man, male person
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អែប ʔaep 1. to approach, accost, move close to
2. be close to
3. to touch (lightly)
4. to try to gain favors to get in someone's good graces
5. to support, be on someone's side
6. to move to the side (in order to avoid something or someone)
7. next to
8. close by, near
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម៉ូតូឌុប moutou dup 1. motorcycle taxi
2. motorcycle taxi driver
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បញ្ជា bɑɲcie 1. to command, order, give instructions
2. to operate (machinery)
3. to produce, cause, give rise to
4. order, command
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
លឿន lɨən fast, quick
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ភ្លៅ plɨv 1. thigh
2. lap
3. axis, axle, shaft
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ជ្រុះ cruh 1. to fall down, fall off, drop, shed
2. to fall out (e.g., of hair)
3. to separate, work loose, come off/apart
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
ស្មា smaa shoulder
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទ្រព្យសម្បត្តិ troap sɑmbat 1. possessions
2. assets, goods, property
3. riches, wealth, fortune
Notes: ជើង ត
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
បាត់បង់ bat bɑŋ 1. to lose
2. to disappear, vanish, be missing/lost
3. to die
ពី pii from, since, of, about, at
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.