Motorcycle Taxi (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមគ្នាជិះទៅកាន់គោលដៅផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងតម្លៃមួយហើយ បុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ គាត់ក៏បានពាក់មួកការពារ ឬក៏មួកសុវត្ថិភាព អញ្ចឹងយើងឃើញមួកគឺមានច្រើនប្រភេទ ដែលយើង មួកការពារកម្ដៅថ្ងៃ និងមួយទៀតគឺមួកការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមួកការពារសុវត្ថិភាព គឺយើងពាក់នៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូ ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់ក្បាលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចជិះម៉ូតូលឿន ឬក៏មិនប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចដួល អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ក្បាលរបស់យើង ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូ យើងត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែលជាក់ស្ដែងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះ គាត់បានពាក់មួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ពណ៌លឿង ដោយយើងឃើញមួកសុវត្ថិភាព គឺមានកញ្ចក់មួយសម្រាប់បិទបើកផងដែរ ព្រោះពេលខ្លះដីហុយពេក យើងពិបាកនឹងមើលផ្លូវ ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបិទកញ្ចក់ អញ្ចឹងដីអត់ហុយចូលភ្នែកយើងទេ ដូច្នេះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្លូវស្រឡះ អត់មានដី យើងអាចបើកកញ្ចក់បាន ដើម្បីឲ្យមើលកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់ពាក់មួកការពារខ្លួនឯងផង និងគាត់លើកមួកការពារមួយទៀតទៅឲ្យនារីម្នាក់នោះ ដោយយើងឃើញដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងតែចង្អុលទៅកាន់មួកការពារ ចំណែកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ គឺកាន់មួកការពារនោះលើកឡើង ដើម្បីឲ្យទៅនារីម្នាក់នោះ ឬក៏គាត់ណែនាំប្រាប់ឲ្យនារីម្នាក់នោះពាក់មួកសុវត្ថិភាព ឬក៏ពាក់មួកការពារ ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬក៏ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះ គាត់បានលើកដៃឡើង ដោយគាត់ថាមិនចង់ពាក់ គាត់អត់ចង់ពាក់មួកការពារនោះទេអញ្ចឹងគាត់បានលើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឡើង ហើយគាត់បានបិទភ្នែក និងនិយាយប្រាប់ទៅបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូថា គាត់អត់ចង់ពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនោះទេ ដោយសារតែគាត់គិតថា ផ្លូវនោះគឺជិត និងគាត់គិតថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេ ដូច្នេះគាត់អត់ចង់ពាក់ទេ ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅ ការពាក់មួកសុវត្ថិភាព គឺថែរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់យើង ហើយមិនខុសច្បាប់ទៀត ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូ អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះទេ គឺវាខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ដូច្នេះប្រសិនបើប៉ូលិសឃើញ ប៉ូលិសអាចផាកពិន័យយើងបានអញ្ចឹងយើងអាចខាតបង់ប្រាក់ ដោយសារតែប៉ូលិសផាកពិន័យ ដោយសារតែយើងមិនអាច មិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាព ហើយយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ពួកគេ puək kee they
យល់ព្រម yʊəl prɔɔm to approve, to agree
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
មួកការពារ muək kaapie 1. protective helmet
2. motorcycle helmet
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
មួកសុវត្ថិភាព muək soʔvattʰeʔpʰiep helmet, motorcycle helmet
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មួក muək hat, cap
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
និង nɨŋ and
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការពារ kaapie to protect, defend
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
លឿន lɨən fast, quick
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ពេក peek too, too much, too many
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ស្រឡះ srɑlah 1. (of the sky) to be clear, spacious
2. (of space) open
3. (of a house) tidy, (of a field or plain) empty
4. completely, absolutely
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នារី nierii girl, young woman
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ណែនាំ nae noam 1. to advise, guide, lead
2. ណែនាំ … ឲ្យស្គាល់ = to introduce [someone]
3. ណែនាំខ្លួន(ឯង) = to introduce oneself
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
បង្ការ bɑŋkaa 1. to defend, to protect
2. to prevent {បង្ការកុំឲ្យ ... កើតឡើង = to prevent ... (from happening)/so that ... doesn't happen}
3. to be cautious, to take precautions
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ដោយសារតែ daoy saa tae because
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ថែរក្សា tʰae reaksaa to care for, to take care of
ខុសច្បាប់ kʰoh cbap illicit, illegal
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic
ប៉ូលិស poulih police
ផាក pʰaak 1. fine
2. to fine, to penalize
ពិន័យ piʔney 1. to fine, penalize
2. fine, penalty
3. rules, law, discipline, regulation
ខាត kʰaat 1. to lose, to suffer a loss, to squander, to waste
2. loss
បង់ bɑŋ 1. to pay, pay out, pay a tax or fee
2. to put, put in/on
3. to put in, deposit (e.g., money)
4. to spread/sprinkle (a granular substance such as salt) on
5. to cast/throw out (a net)
6. to discard, abandon
7. to lose
8. to waste, squander, do (something) in vain
9. to eliminate
10. bank
11. band (of a radio)
12. clf. for pinches of something
13. magazine, ammunition clip
14. clf. for boxes of cartridges
ប្រាក់ prak 1. money
2. silver