Motorcycle Taxi (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះ គាត់បានរៀបរាប់អំពីគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅរួចហើយ រៀបរាប់អំពីគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅ ប្រាប់ទៅដល់បុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះរួចរាល់ហើយ បុរសម្ចាស់ម៉ូតូក៏បានគិតមួយសន្ទុះ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយអំពីតម្លៃដែលគាត់នឹងយក ដើម្បីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅ អញ្ចឹងពេលនោះ នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃ ហើយបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ គាត់ក៏បានយល់ព្រមជូននារីនោះទៅផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយ ដោយសារតែនារីម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែប្រញាប់ ហើយស្ទះផ្លូវ ដូច្នេះគាត់ជិះឡានអត់កើត អញ្ចឹងគាត់ក៏បានមករកម៉ូតូឌុប ដើម្បីទៅឲ្យបានលឿន ព្រោះម៉ូតូឌុបតូច ម៉ូតូតូច អញ្ចឹងងាយស្រួលជិះជាងឡាន ហើយបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែរង់ចាំអតិថិជនដើម្បីជិះម៉ូតូឌុបរបស់គាត់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់មករកគាត់ គាត់សប្បាយរីករាយ ព្រោះថាគាត់ អាចរកអតិថិជនបាន ដូច្នេះគាត់នឹងបានលុយ ចំណែកឯនារីម្នាក់នោះ គាត់សប្បាយចិត្ត ដោយសារតែគាត់អាចទៅទាន់ម៉ោង គាត់សង្ឃឹមថាគាត់ទៅទាន់ម៉ោង មិនខកណាត់នោះទេអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ ដែលនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺសប្បាយចិត្តដូចគ្នា ដោយយើងឃើញទឹកមុខរបស់នារីម្នាក់នោះកំពុងតែញញឹម អញ្ចឹងគាត់ញញឹមហើយសើចសប្បាយ ចំណែកឯបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ គាត់បានលើកដៃស្ដាំឡើង ដើម្បីជាសញ្ញាថា គាត់យល់ព្រមឌុបនារីម្នាក់នោះទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
រៀបរាប់ riəp roap to describe, narrate, relate (a story)
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
បុរស boʔrɑh man, male person
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សន្ទុះ sɑntuh 1. a while, moment
2. leap, bound, burst, spurt
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
យល់ព្រម yʊəl prɔɔm to approve, to agree
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ជូន cuun 1. to give, present, offer
2. to accompany, escort, give someone a lift or ride
3. to, for (formal or polite variant of ឲ្យ​)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
ដោយសារតែ daoy saa tae because
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
ស្ទះ steah 1. to obstruct, block, close up, stop up {ស្ទះចរាចរណ៍ = traffic jam} {ស្ទះផ្លូវ = traffic jam}
2. to brick up, cork, shut, plug
3. to jam, foul
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ឡាន laan car, motor vehicle
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ម៉ូតូឌុប moutou dup 1. motorcycle taxi
2. motorcycle taxi driver
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
លឿន lɨən fast, quick
ព្រោះ prʊəh because (of), since
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
សប្បាយចិត្ត sapbaay cət 1. to be content, satisfied, happy
2. to enjoy
3. happy feeling
Notes: ជើង ត
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
សង្ឃឹម sɑŋkʰɨm to hope, to expect
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ខក kʰɑɑk 1. to fail to achieve what was planned, to be prevented from achieving a planned goal {ខកម៉ោងណាត់ជួប = to be late for an appointment}
2. to commit oneself to do something which is beyond one's ability or which one is reluctant to do
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នាក់ neak clf. for people
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
សើច saəc 1. to laugh (at), mock
2. burst out laughing
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
សញ្ញា saɲɲaa 1. sign, symbol
2. mark (e.g., punctuation)
3. signal, notice
4. to agree, give consent
5. to promise, give one's word
Notes: see also សន្យា
ឌុប dup 1. to ride double (e.g., on a bike or motorbike)
2. to transport someone as a passenger on a motorbike
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward