Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីគាត់កូរកែវកាហ្វេ ឬក៏កូរពែងកាហ្វេឲ្យស្កររលាយរួចរាល់ហើយ យើងឃើញបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានលើកពែងកាហ្វេរបស់គាត់ដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងដោយសារតែកាហ្វេរបស់គាត់ជាកាហ្វេក្ដៅ ដូច្នេះគាត់អត់អាចប្រើប្រាស់ទុយោ ឬក៏បំពង់បឺត ដើម្បីបឺតកាហ្វេនោះចូលទៅក្នុងមាត់បានទេព្រោះប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់បំពង់បឺត វាអាចធ្វើឲ្យរលាកមាត់គាត់បានដោយសារតែការញ៉ាំកាហ្វេក្ដៅ ឬក៏ញ៉ាំទឹកក្ដៅ គឺយើងត្រូវញ៉ាំផ្ទាល់ជាមួយនឹងកែវ ដោយសារតែយើងងាយស្រួលផ្លុំ និងយើងអាចយកអណ្ដាតរបស់យើង ដើម្បីស្ទង់មើល ឬក៏ដើម្បីវាស់កម្ដៅមើលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងញ៉ាំផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងកែវ យើងអាចយកអណ្ដាតរបស់យើងមកវាស់កម្ដៅ ថាតើវាក្ដៅល្មមនឹងញ៉ាំដែរទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើបំពង់បឺតដើម្បីបឺតទឹកក្ដៅ គឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងរលាកមាត់បាន វាអាចធ្វើឲ្យមាត់យើងរលាក ព្រោះយើងអត់ដឹងថាទឹកនោះក្ដៅប៉ុណ្ណា យើងអត់បានវាស់មុន ដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងរលាកបានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បំពង់បឺត បឺតតែទឹកកក និងទឹកធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើទឹកក្ដៅគឺយើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់បំពង់បឺតនោះទេដោយយើងឃើញបុរសម្នាក់នេះ គាត់បានចាប់ដៃកែវ អញ្ចឹងពែងកាហ្វេរបស់គាត់ គឺមានដៃសម្រាប់កាន់មួយ ដូច្នេះគាត់កាន់ដៃនៃពែងកាហ្វេរបស់គាត់ ហើយគាត់លើកពែងកាហ្វេ ដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងពែងនោះ ដោយប្រើប្រាស់ គាត់ គាត់ញ៉ាំផ្ទាល់កែវតែម្ដង គឺគាត់អត់ប្រើប្រាស់បំពង់បឺតនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
កូរ kou to stir, to mix
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
កាហ្វេ kaafee coffee
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ពែង pɛɛŋ 1. cup
2. clf. for cupfuls
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្ករ skɑɑ 1. sugar
2. candy, sweets
រលាយ rɔliey 1. to melt, dissolve
2. to mix, blend together
3. to be dissolved, digested, mixed
4. to destroy
5. to have vanished, be destroyed
6. to resolve
7. to thaw
8. to lose, be deprived of
9. to fade away
10. to calm down
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
បំពង់បឺត bɑmpʊəŋ bəɨt 1. drinking straw
2. hose (e.g., of a vacuum cleaner)
បឺត bəɨt to absorb, breathe in, inhale, suck in, sip (with a straw)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
រលាក rɔliek 1. to be burned, blistered, irritated
2. to get a burn, get blistered
3. burn, blister, irritation (often corresponds to the suffix -itis in newly created medical terms)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ផ្ទាល់ ptoal 1. directly, personally
2. to be close to
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ផ្លុំ plom 1. to blow (with the mouth)
2. to play a wind instrument
3. to inflate (by mouth, as a balloon)
និង nɨŋ and
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
អណ្ដាត ʔɑndaat 1. tongue
2. reed (of a musical instrument)
Notes: ជើង ដ
ស្ទង់ stʊəŋ 1. to measure the depth/height (of something), estimate, approximate, sound, probe, survey
2. to make inquiries about, try to find out, check, verify
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
វាស់ voah 1. to measure (linear extent, i.e., length, width, height, or distance)
2. to exercise care
3. all, the whole of (the)
4. all of the way up to, until
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ប្រើ praə to use
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ប៉ុណ្ណា ponnaa however, to whatever extent, how(ever) many, how(ever) much
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ