Warning someone — Additional dialogue


សម្បត្តិបញ្ញាឯង កុំទៅហ៊ានប្រថុយចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់មានអីច្បាស់លាស់អីចឹងអា៎ខ្ញុំធ្លាប់វិះត្រូវគេបោក ខ្ញុំរាងហើយប្រយ័ត្នក្រខ្លួនអត់អំពើ
បញ្ញាតែ ស្ដាប់គេនិយាយទៅ ទំនងដែរតាស
សម្បត្តិបញ្ញាឯងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ មិនទាន់ដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់មុនទេកុំឲ្យថាខ្ញុំអត់បានប្រាប់សម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សម្បត្តិ sɑmbat male Cambodian name
Notes: ជើង ត
បញ្ញា paɲɲaa male or female Cambodian name
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
កុំ kom do not ...
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ហ៊ាន hien 1. bold, courageous
2. to dare, risk
ប្រថុយ prɑtʰoy to gamble/risk (something), take a chance
ចូលហ៊ុន coul hun 1. to invest
2. to become partners/investors
ជាមួយ cie muəy with
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ច្បាស់លាស់ cbah loah 1. very clear, very sure
2. clearly, surely
3. distinct, precise, accurate
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ខ្ញុំ kɲom I
ធ្លាប់ tloap 1. to become accustomed to, to be familiar with, to have experience with, to be used to
2. to have the habit/custom of
3. marker of continuous action in the past
វិះ vih almost, nearly {វិះ កញ្ញាឯង = That was close, កញ្ញា!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
រាង rieŋ to remember, to have taken a lesson
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care
ក្រ krɑɑ 1. poor, destitute
2. rare, seldom encountered, scarce
3. seldom, take a long time to, be slow to
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
អត់អំពើ ʔɑt ʔɑmpǝǝ to be useless, in vain, of no importance
Notes: also spelled ឥតអំពើ
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ទំនង tumnɔɔŋ 1. process, development, course
2. order, succession
3. method, manner, way
4. pattern
5. logic
6. appearance
7. tradition
8. custom
9. customary law
10. to seem, be like
11. to be likely, credible
12. to be proper
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ឆ្លងកាត់ clɑɑŋ kat to go/pass through (usually expresses passing through a difficult experience)
មិនទាន់ mɨn toan not yet
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
សម្រេចចិត្ត sɑmrac cət to decide to, to make up one's mind
Notes: ជើង ត; also written សំរេចចិត្ត
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself