Warning someone — Cultural note


ប្រជាជនខ្មែរជឿលើបុណ្យបាបនៅពេលធ្វើល្អនឹងបានបុណ្យ ហើយនៅពេលធ្វើអាក្រក់នឹងបានបាបដូច្នេះពាក្យថាប្រាប់យកតែបុណ្យទេមានន័យថា អ្វីដែលគេកំពុងនិយាយប្រាប់គឺក្នុងបំណងល្អ ជាអំពើល្អ ដូច្នេះគួរតែស្ដាប់តាម ដើម្បីកុំឲ្យកើតមានកំហុសគ្រោះថ្នាក់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ជឿ cɨə 1. to believe, to trust (in)
2. to buy on credit
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
បុណ្យ bon 1. ceremony, celebration, festival
2. holiday
3. good deed, meritorious act, merit
4. the good, goodness, charity
5. dignity
6. rank, grade
7. promotion (in rank)
8. power (especially supernatural power)
9. influence
បាប baap 1. sin, evil
2. harm
3. to be sinful, bad, evil
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អាក្រក់ ʔaakrɑk 1. to be bad, mean
2. unattractive, ugly
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
មានន័យ mien ney to mean
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បំណង bɑmnɑɑŋ wish, desire, intention, aim
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
អំពើល្អ ʔɑmpǝǝ lʔɑɑ good deed
គួរតែ kuə tae ought to, should, it's right to
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
កើត kaət 1. to be born, created
2. to be, become
3. to come into existence, arise, appear
4. to rise (of the sun)
5. to happen, occur
6. to give birth to
7. to have/suffer (from a disease), contract (an illness)
8. to be affected (by an emotion)
9. to succeed
10. to be possible
11. to be able
12. (the) east
13. eastern
14. period (or day) of the waxing moon (the days in the 15-day period between the new moon and the full moon)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
កំហុស kɑmhoh 1. error, fault, mistake, negligence
2. guilt, wrong
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous