Warning someone — Dialogue 3


សម្ភាសន៍ការងារ
បងស្អែកសម្ភាសន៍ការងារមែន? ហើយត្រៀមនៅ?
ប្អូនមានអីត្រូវត្រៀម? មិនដឹងគេសួរអីខ្លះផង
បងត្រៀមឆ្លើយសំណួរដែលគេឧស្សាហ៍សួរទៅណាបើអត់ត្រៀមឆ្លើយសំណួរធម្មតាដល់ភ័យទៅ សូម្បីសំណួរអីចឹងក៏ឆ្លើយអត់បានល្អដែរ
ប្អូនដឹងហើយ
បងហើយកុំទៅយឺតតែយឺតដឹងតែធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិម៉ង
ប្អូនវាមិនដែល
បងប្រាប់ឲ្យហើយទេបើមិនជឿ ចាំតែមើលទៅ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សម្ភាសន៍ sɑmpʰieh 1. interview {សម្ភាសន៍ការងារ = job interview}
2. conversation, dialogue
3. friendliness toward each other
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ស្អែក sʔaek tomorrow
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ត្រៀម triəm 1. to get ready, to prepare oneself
2. to be ready, prepared
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្អូន pʔoun 1. younger sibling (the opposite of បង)
2. form used to address a younger sibling or younger friend
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ឆ្លើយ claəy to reply, to answer
សំណួរ sɑmnuə question
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឧស្សាហ៍ ʔussaa 1. often, frequently
2. diligent(ly), hard-working
3. to try hard, to work hard, to study, to persevere
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ណា naa final particle to soften a statement or request
បើ baə 1. if, may be
2. although
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ភ័យ pʰey 1. to be scared, afraid
2. fear, fright, terror, dread
សូម្បី soumbəy 1. even, even if, in spite of
2. although
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
កុំ kom do not ...
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ស្វ័យប្រវត្តិ svay prɑvoat 1. automatism
2. automatically
Notes: ជើង ត
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មិនដែល mɨn dael 1. never [to have done something] (used only for past actions)
2. nonsense {វាមិនដែល = មិនដែលអេ៎ = it is nonsense}
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ជឿ cɨə 1. to believe, to trust (in)
2. to buy on credit
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}