Saying “Have a good trip!” — Dialogue 1


សុផលស្រីខួច ស្អែកត្រូវទៅម៉ោងម៉ាន?
ស្រីខួចម៉ោងដប់ព្រឹក
សុផលបានអ្នកណាជូនទៅ?
ស្រីខួចបងប្រុសជូនទៅ
សុផលកុំភ្លេចទិញរបស់ផ្ញើផងណានិយាយលេងទេទៅលេងឲ្យបានសប្បាយ
ស្រីខួចអរគុណ សុផលបើឃើញមានអីទំនង ចាំទិញមកផ្ញើ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សុផល soʔpʰɑl male or female Cambodian name
ស្រីខួច srəy kʰuəc female Cambodian name
ស្អែក sʔaek tomorrow
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ម៉ាន maan spoken form of ប៉ុន្មាន [ponmaan] = how much? how many? {ម៉ោងម៉ាន? = What time?}
Notes: colloquial
ដប់ dɑp ten
ព្រឹក prɨk morning
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
ជូន cuun 1. to give, present, offer
2. to accompany, escort, give someone a lift or ride
3. to, for (formal or polite variant of ឲ្យ​)
បងប្រុស bɑɑŋ proh elder brother
កុំ kom do not ...
ភ្លេច plɨc to forget
ទិញ tɨɲ to buy
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ណា naa final particle to soften a statement or request
និយាយលេង niʔyiey leeŋ to joke
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
បើ baə 1. if, may be
2. although
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ទំនង tumnɔɔŋ 1. process, development, course
2. order, succession
3. method, manner, way
4. pattern
5. logic
6. appearance
7. tradition
8. custom
9. customary law
10. to seem, be like
11. to be likely, credible
12. to be proper
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward