Saying “A moment, please!” — Additional dialogue


ប្អូនស្រីបង!
បងស្រីអីគេ? ចាំម៉ាភ្លែតណា។ ... អូខេ ម៉េចដែរ?
ប្អូនស្រីបងជួយមើលតែងសេចក្តីខ្ញុំតិចបានអេ? ក្រែងខុសពាក្យអង់គ្លេស
បងស្រីកុំអាលសិនបានអេ? ឥឡូវបងកំពុងរវល់ថ្ងៃណាត្រូវឲ្យគ្រូ?
ប្អូនស្រីថ្ងៃស្អែក
បងស្រីចាំម៉ាភ្លែតសិនណាបងធ្វើការហើយ ចាំបងមើល

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ប្អូនស្រី pʔoun srǝy younger sister
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
បងស្រី bɑɑŋ srǝy elder sister
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
ភ្លែត plɛɛt clf. for moments, instants {ចាំមួយភ្លែត = just a moment!/wait a moment!}
ណា naa final particle to soften a statement or request
អូខេ ʔou kʰee OK
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ជួយ cuəy to help, to assist
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
តែងសេចក្តី taeŋ səckdəy essay
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
ខ្ញុំ kɲom I
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អេ ʔee 1. hey!
2. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
3. spoken form of the negation particle ទេ
Notes: colloquial
ក្រែង kraeŋ 1. to fear, be afraid, be in awe of
2. lest, for fear that, in case, in the event of
3. perhaps
4. Isn’t …? {ក្រែងម៉ោងម៉ាណ្ដប់អេ៎? = Isn’t [the appointment] 11 o’clock?}
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
អង់គ្លេស ʔɑŋkleeh English
កុំអាល kom ʔaal 1. don't be in a hurry to, don't rush to
2. wait, wait a minute
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គ្រូ kruu 1. teacher, instructor
2. healer, folk doctor, local medicine-man
3. mediating spirit
4. guardian spirit (each person is believed to acquire several of these during their lifetime, there are several kinds of these spirits including: គ្រូកំណើត, គ្រូឆ្នួរ, and គ្រូរបៀន)
ថ្ងៃស្អែក tŋay sʔaek tomorrow
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that