Requesting information — Additional dialogue


ភ្ញៀវអាឡូ ជម្រាបសួរ ខាងថតរូបនិងវីដេអូ ត្រូវអេ៎? ខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានខ្លះ
ជាងថតបាទ បងចង់សួរទាក់ទងនឹងអីដែរ?
ភ្ញៀវក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវបើកសិក្ខាសាលាខែក្រោយនេះ ហើយខាងខ្ញុំត្រូវការជាងថតសម្រាប់ថតវីដេអូពេលសិក្ខាសាលាចង់ដឹងថាខាងអូនឯងមានទទួលថតសិក្ខាសាលាអត់ទេ?
ជាងថតថតតាសបងសិក្ខាសាលាបងធ្វើង៉ៃណាដែរ? ហើយពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងម៉ានដែរបង?
ភ្ញៀវធ្វើនៅង៉ៃទី ១៥ ខែក្រោយ ពីម៉ោងដល់ម៉ោង ៥។
ជាងថតចុះធ្វើនៅណាដែរបង? ហើយមានអ្នកចូលរួមប្រហែលម៉ាននាក់ដែរ?
ភ្ញៀវប្រហែលជា ១០០ នាក់ធ្វើនៅសណ្ឋាគារតម្លៃថតប្រហែលជាម៉ានដែរ?
ជាងថតបាទបង ខ្ញុំសុំសួរខ្លះសិន ដើម្បីខ្ញុំអាចដឹងថាត្រូវការបុគ្គលិកម៉ាននាក់ ហើយត្រូវការឧបករណ៍អីគេខ្លះ អីចឹងអា៎បង
ភ្ញៀវហ្នឹងហើយ បានតាស

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
អាឡូ ʔaalou hello (answering the phone)
Notes: colloquial
ជម្រាបសួរ cumriep suǝ 1. hello
2. to say hello
Notes: also written ជំរាបសួរ
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
និង nɨŋ and
វីដេអូ viideeʔou video
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ព័ត៌មាន poadɑɑmien news, information {សួរព័ត៌មាន = to make an enquiry, to ask for information}
Notes: also written ពត៌មាន
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ទាក់ទង teak tɔɔŋ 1. in relation to, concerning
2. to contact, communicate (with), keep/be in touch (with), maintain relations (with)
3. to connect (with)
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
សិក្ខាសាលា sekkʰaa saalaa, səkkʰaa saalaa 1. seminary
2. seminar
ខែ kʰae 1. month
2. moon
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ង៉ៃ ŋay spoken form of ថ្ងៃ = day
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ពី pii from, since, of, about, at
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ម៉ាន maan spoken form of ប៉ុន្មាន [ponmaan] = how much? how many? {ម៉ោងម៉ាន? = What time?}
Notes: colloquial
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ចូលរួម coul ruəm 1. to join (an organization)
2. to participate (in something), attend (e.g., a conference)
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
នាក់ neak clf. for people
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សណ្ឋាគារ sɑntʰaakie 1. hotel, inn, guesthouse
2. military academy
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បុគ្គលិក bokkeaʔlɨk employee, staff
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}