Requesting information — Dialogue 2


អ្នកទទួលភ្ញៀវជម្រាបសួរបង មានអីឲ្យខ្ញុំជួយ?
វុទ្ធីសួស្ដី ខ្ញុំចង់កក់សំបុត្រយន្តហោះទៅបាងកក
អ្នកទទួលភ្ញៀវចា៎សបង បងអញ្ជើញទៅថ្ងៃណាដែរ ហើយទៅប៉ុន្មាននាក់?
វុទ្ធីខ្ញុំចង់ទៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងជួយឆែកមើល មានសល់កន្លែងអត់?
អ្នកទទួលភ្ញៀវចា៎សបង ទៅប៉ុន្មាននាក់ដែរបង?
វុទ្ធីទៅនាក់
អ្នកទទួលភ្ញៀវមានកន្លែងសល់តាសបងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មែនបង? ហើយបងចង់ចេញម៉ោងប៉ុន្មានដែរ? មានម៉ោងព្រឹក ១១ ព្រឹក ហើយនិងម៉ោង ១០ យប់
វុទ្ធីយកម៉ោងព្រឹកខ្មែរម្នាក់ ថៃនាក់
អ្នកទទួលភ្ញៀវចា៎សបងអីចឹង ខ្ញុំសុំប៉ាស់ស្ព័រទាំងនាក់ម៉ងបង ដើម្បីខ្ញុំកក់សំបុត្រជូន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អ្នកទទួលភ្ញៀវ neak tɔtuəl pɲiəv receptionist
ជម្រាបសួរ cumriep suǝ 1. hello
2. to say hello
Notes: also written ជំរាបសួរ
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្ញុំ kɲom I
ជួយ cuəy to help, to assist
វុទ្ធី vutʰii male Cambodian name
សួស្ដី suǝsdǝy greeting equivalent to 'hi!' 'hello!' 'good day!'
Notes: ជើង ដ
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
កក់ kɑk 1. to wash, shampoo
2. to clean, soak (in order to get clean)
3. to wet (of the rain)
4. to give an advance, make a deposit/down payment
5. kind of reed used for making mats
6. shower head, sprinkler
7. to be warm, comfortable
8. affectionate
9. to keep warm
10. to comfort, console
11. affectionately
12. to book, to make a reservation
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
3. envelope in which money is put as a wedding gift
Notes: also written សំបុដ
យន្តហោះ yʊən hɑh airplane
Notes: ជើង ត
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បាងកក baaŋ kɑɑk Bangkok
ចា៎ស caah 1. yes (used by women)
2. often merely a polite word of acknowledgment, especially at the beginning of a sentence
Notes: same as ចាស, but written with a diacritic to indicate high intonation
អញ្ជើញ ʔɑɲcəəɲ 1. to invite/summon (someone to do something)
2. please do, go ahead and ...
3. used before verbs of motion and certain other verbs as a sign of respect {អញ្ជើញចូល = please come in!} {អញ្ជើញទៅណាមកណាហ្នឹង? = [spoken politely to someone who's older] Where are you going?}
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
នាក់ neak clf. for people
ថ្ងៃសៅរ៍ tŋay sav Saturday
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ឆែកមើល cʰaek məəl to check, inspect, control
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ព្រឹក prɨk morning
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
យប់ yup night, evening
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ថៃ tʰay Thai
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
ប៉ាស់ស្ព័រ pah spoa passport
Notes: see also លិខិត​ឆ្លង​ដែន
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជូន cuun 1. to give, present, offer
2. to accompany, escort, give someone a lift or ride
3. to, for (formal or polite variant of ឲ្យ​)