Requesting information — Dialogue 1


វុទ្ធីបង សុំសួរតិច នៅហ្នឹងមានទូអេធីអឹមអេ៎បង?
អ្នកទទួលភ្ញៀវបាទមានតាស នៅជាន់ទីជិតភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនឈ្មោះស៊ូគីស៊ុប
វុទ្ធីអរគុណ! ចុះជណ្ដើរយន្តនៅខាងណាដែរ?
អ្នកទទួលភ្ញៀវបងអញ្ជើញដើរទៅត្រង់ ហើយបត់ស្ដាំបន្តិចទៅ ឃើញជណ្ដើរយន្តហើយ
វុទ្ធីអូ ខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតចុងក្រោយ សុំទោសណាបន្ទប់ទឹកនៅខាងណាវិញ?
អ្នកទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ទឹកនៅជិតជណ្ដើរយន្តបងដើរសំដៅទៅជណ្ដើរយន្តទៅ ឃើញហើយ
វុទ្ធីអូ អរគុណហើយណា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
វុទ្ធី vutʰii male Cambodian name
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
អេធីអឹម ʔee tʰii ʔəm ATM
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
អ្នកទទួលភ្ញៀវ neak tɔtuəl pɲiəv receptionist
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ភោជនីយដ្ឋាន pʰooceaʔniiyeaʔtʰaan restaurant
ជប៉ុន ceaʔpon 1. Japan
2. Japanese
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
ស៊ូគីស៊ុប suukiisup [name of a Japanese restaurant]
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
ជណ្ដើរយន្ត cʊəndaə yʊən escalator
Notes: ជើង ដ ត
ខាងណា kʰaaŋ naa 1. where
2. which way, which side
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
អញ្ជើញ ʔɑɲcəəɲ 1. to invite/summon (someone to do something)
2. please do, go ahead and ...
3. used before verbs of motion and certain other verbs as a sign of respect {អញ្ជើញចូល = please come in!} {អញ្ជើញទៅណាមកណាហ្នឹង? = [spoken politely to someone who's older] Where are you going?}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ខ្ញុំ kɲom I
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ចុងក្រោយ coŋ kraoy (the) last
សុំទោស som tooh 1. excuse me, pardon me
2. I'm sorry
ណា naa final particle to soften a statement or request
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
វិញ vɨɲ again, back, instead
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning