Remembering — Additional dialogue


រៀបចំខ្លួនទៅញ៉ាំការ
លីដាកញ្ញា ម៉េចហើយ? រួចរាល់នៅ? រៀងយឺតហើយណា
កញ្ញាហើយៗ លីដា តស់។ ... អ៊ុះ ភ្លេចសំបុត្រ!
លីដាវិះ កញ្ញាឯងទៅយកម៉ោលឿន! ...
កញ្ញា៖ [និយាយម្នាក់ឯង] ចុម មិញខ្ញុំបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនៅហ្ន៎?
លីដាឃើញលីដាឯងបិទហើយតាស
កញ្ញាអីចឹងអ៎? អត់អីអេ៎អីចឹងតស់ទៅតែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង ...
លីដាកាបូបកញ្ញាឯងទូចអីចឹង ដាក់ទូរស័ព្ទចូលដែរ?
កញ្ញាអូ៎ នឹកឃើញហើយ ភ្លេចទូរស័ព្ទហ្នឹងអា៎!

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ញ៉ាំការ ɲam kaa wedding, wedding ceremony or party
លីដា liidaa female Cambodian name
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
ណា naa final particle to soften a statement or request
ហើយៗ haǝy haǝy to be ready/finished
Notes: colloquial
តស់ tɑh exhortative particle: well, let's go, come on, let's ...
Notes: colloquial
អ៊ុះ ʔuh 1. exclamation used when suddenly remembering something
2. exclamation used when just having made a mistake, or when just about to make a mistake
Notes: BCF; colloquial
ភ្លេច plɨc to forget
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
3. envelope in which money is put as a wedding gift
Notes: also written សំបុដ
វិះ vih almost, nearly {វិះ កញ្ញាឯង = That was close, កញ្ញា!}
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
លឿន lɨən fast, quick
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself
ចុម com exclamation expressing (mostly negative) surprise, or when in doubt about something
មិញ mɨɲ 1. to be very recent, just past (of a very recent and usually rather short period of time), just referred to {យប់មិញ = last night}
2. colloquial form of អម្បាញ់មិញ = just now, just a moment ago
ខ្ញុំ kɲom I
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasin trɑceak A/C, air conditioner
Notes: also pronounced maasɨn
ហ្ន៎ nɑɑ final particle to soften a statement or request, similar to ណា
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
អត់អីអេ៎ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ដូច douc alike, similar, like, as
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
ម្យ៉ាង myaaŋ one kind/category/way/method (contraction of មួយយ៉ាង )
Notes: also written ម៉្យាង
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ទូច tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
Notes: colloquial form of តូច
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
អូ៎ ʔou exclamation: oh, aha
Notes: see also អូ
នឹកឃើញ nɨk kʰəəɲ to remember, recall, recollect (with conscious effort)
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request