Remembering — Dialogue 1


សម្បត្តិ៖ [និយាយម្នាក់ឯង] ចុម ឆ្នាំងសាកអាយហ្វូន ទៅណាបាត់ហើយ? ម៉េចអត់ឃើញចឹង?
លីដាឆ្នាំងសាកអាយហ្វូនអ៎? ខ្ញុំនៅហ្នឹងយូរហើយតាំងពីព្រឹក ដូចអត់ឃើញផងសម្បត្តិឯងភ្លេចយកម៉ោទេដឹង?
សម្បត្តិអត់ទេ ខ្ញុំចាំថាយកម៉ោតាសកុំអាល គិតមើលសិន ភ្លេចដៃទុកណាអញ្ចេះ? សាករកមើលក្នុងកាតាបសិន
លីដាហ៊ើយ! ឃើញហើយ! នៅនេះសោះ ខំតែភ័យ
សម្បត្តិចាស់ហើយ ភ្លេចភ្លាំងច្រើន!

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សម្បត្តិ sɑmbat male Cambodian name
Notes: ជើង ត
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself
ចុម com exclamation expressing (mostly negative) surprise, or when in doubt about something
ឆ្នាំងសាក cnaŋ saak charger (e.g., of a mobile phone)
អាយហ្វូន ʔaay foun iPhone
Notes: BCF
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ចឹង cəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
Notes: colloquial form of អញ្ចឹង
លីដា liidaa female Cambodian name
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ព្រឹក prɨk morning
ដូច douc alike, similar, like, as
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ភ្លេច plɨc to forget
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
ទេដឹង tee dəŋ clause-final: maybe, perhaps
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
កុំអាល kom ʔaal 1. don't be in a hurry to, don't rush to
2. wait, wait a minute
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ភ្លេចដៃ plɨc day to lose something, to forget where something was put
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
អញ្ចេះ ʔɑɲceh 1. like this
2. this, this much
សាក saak 1. to test, check, verify
2. to examine
3. to try
4. to imitate, mimic, copy, duplicate
5. to charge {សាកថ្មទូរស័ព្ទ = to charge the phone}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
កាតាប kaataap 1. briefcase, satchel
2. backpack
ហ៊ើយ hǝǝy 1. exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
2. exclamation expressing relief
Notes: BCF
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
ខំ kʰɑm to make an effort, try hard
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ភ័យ pʰey 1. to be scared, afraid
2. fear, fright, terror, dread
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
ភ្លេចភ្លាំង plɨc pleaŋ 1. to be absent-minded, forgetful
2. to forget
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often