Offering help — Cultural note


ដូចវប្បធម៌ផ្សេងដែរ ការជួយអ្នកដទៃពេលឃើញគេកំពុងលំបាកក៏ជាទម្លាប់របស់ខ្មែរដែរ ប៉ុន្តែ ទម្លាប់មួយទៀតនោះគឺ សុំឲ្យគេជួយដោយត្រង់តែម្ដង ជាពិសេសពីមនុស្សអាយុច្រើនទៅកាន់មនុស្សក្មេងៗ។ ប៉ុន្តែ ចំពោះស្ថានភាពដែលត្រូវទទួលរាក់ទាក់ ដូចជាភ្ញៀវមកលេងផ្ទះ គឺគេមិនទម្លាប់ប្រើឲ្យភ្ញៀវធ្វើនេះធ្វើនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដូច douc alike, similar, like, as
វប្បធម៌ voappaʔ tʰoa 1. culture
2. cultural
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ជួយ cuəy to help, to assist
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
លំបាក lumbaak 1. to be difficult, hard to do
2. unfortunate, ill-fated, miserable, suffering
3. difficulty, scarcity, misery, suffering
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ទម្លាប់ tumloap 1. habit, custom
2. to make a habit of, to be accustomed to
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ជាពិសេស cie piʔseeh especially
ពី pii from, since, of, about, at
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ស្ថានភាព stʰaanpʰiep 1. position
2. state of affairs, situation
3. condition, posture, attitude, pose, stance
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
រាក់ទាក់ reak teak 1. friendly, warm, cordial, pleasant
2. pleasantly, warmly, cordially
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ប្រើឲ្យ praə ʔaoy 1. to order, to command
2. to entrust someone with a duty
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}