Offering help — Dialogue 2


ធីតាមីង ធ្វើអីហ្នឹង? លាងចានមែន?
មីងអ៊ើ មីងលាងចានហ្នឹងអា៎
ធីតាចាំខ្ញុំជួយលាង មីងឆាប់ហើយ
មីងមិនបាច់អេ៎ ក្មួយនាំតែប្រឡាក់ទៅមើលទូរទស្សន៍ចុះ
ធីតាអត់អីអេ៎ មីងខ្ញុំចង់ជួយតាសឥឡូវ មីងលាងទៅ ខ្ញុំអ្នកជូតម៉េចដែរ?
មីងអីចឹងក៏បាននោះក្រណាត់ជូតចាន យកមកជូតម៉ោ ហើយបន្តុបពីលើគ្នាសិនទៅ ចាំយកទៅរៀបក្នុងរាវចាននៅខាងក្នុង
ធីតាចា៎ស មីង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ធីតា tʰiidaa female Cambodian name
Notes: irregular pronunciation: ធីដា
មីង miiŋ 1. aunt (younger sister of either parent)
2. 2nd or 3rd person pronoun for a younger aunt or a step-mother
3. 2nd person pronoun for an older woman one does not know (one who is younger or appears to be younger than one's parents)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
លាងចាន lieŋ caan to do/wash the dishes
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
អ៊ើ ʔəə yes (used by older people replying to younger ones)
Notes: colloquial
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ខ្ញុំ kɲom I
ជួយ cuəy to help, to assist
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ក្មួយ kmuəy 1. child of one's sibling, nephew, niece
2. affectionate term of address for young people of one's children's generation
នាំ noam 1. to bring, lead, take to, guide, take along
2. to cause, bring about/produce (a result)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV
ចុះ coh phrase-final particle: mild imperative indicating permission {ញ៉ាំចុះ = Go ahead and eat!}
អត់អីអេ៎ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
ចាន caan plate, bowl, dish
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
បន្តុប bɑntop to pile on top of each other, heap up
Notes: ជើង ត
ពី pii from, since, of, about, at
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
រៀប riəp 1. to organize, put in order, arrange
2. to dress, adorn
3. to prepare, to get ready to
4. to be in order, neat
5. to marry (off), arrange a marriage
6. almost, (just) about (to)
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រាវចាន riev caan bamboo or wood container for dishes, dish drainer
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ខាងក្នុង kʰaaŋ knoŋ 1. inside, within
2. interior, inner, internal
Notes: also stand for 'inside the house'
ចា៎ស caah 1. yes (used by women)
2. often merely a polite word of acknowledgment, especially at the beginning of a sentence
Notes: same as ចាស, but written with a diacritic to indicate high intonation