Making excuses — Additional dialogue


រតនៈលក្ខិណា ជួយតេទៅបងវណ្ណាតិចបានអេ៎? សួររឿងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែក
លក្ខិណាចុះរតនៈឯងមិនតេទៅខ្លួនឯង?
រតនៈខ្ញុំមិនសូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់
លក្ខិណាហើយខ្ញុំហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណាទៅ? មានទាក់ទងអីជាមួយរឿងស្និទ្ធស្នាលមិនស្និទ្ធស្នាល? សួររឿងការងារសោះ
រតនៈលក្ខិណាឯងនិយាយតិចទៅខ្ញុំមិនសូវប៉ិននិយាយ
លក្ខិណាលេសគ្រប់សព្វរតនៈឯងរកលេសឲ្យសមតិចទៅតាមពិត ម៉ោពីទើបតែត្រូវបងវណ្ណាស្ដីឲ្យលើកមុនហ្នឹង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
រតនៈ roattaʔnaʔ, reaʔtaʔnaʔ male or female Cambodian name
លក្ខិណា leakkʰəʔnaʔ female Cambodian name
Notes: pronunciation to be verified
ជួយ cuəy to help, to assist
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
វណ្ណា vannaʔ male Cambodian name
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
កម្មវិធី kamviʔtʰii, kammaʔviʔtʰii, kammeaʔviʔtʰii 1. program, schedule
2. system
3. app (e.g., on a smartphone)
ថ្ងៃស្អែក tŋay sʔaek tomorrow
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ខ្ញុំ kɲom I
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ស្និទ្ធស្នាល snǝt snaal (of a friendship) close, intimate
ជាមួយ cie muəy with
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ប៉ុណ្ណា ponnaa however, to whatever extent, how(ever) many, how(ever) much
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទាក់ទង teak tɔɔŋ 1. in relation to, concerning
2. to contact, communicate (with), keep/be in touch (with), maintain relations (with)
3. to connect (with)
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ប៉ិន pən 1. to be clever, smart, skilful, talented {អត់សូវប៉ិន = to be not good at, to not like}
2. spoken form of ប៉ុន = equal to, alike, similar, same as
លេស leeh 1. excuse, pretext
2. argument
3. basis
4. grounds
5. plea, allegation
6. to give an excuse
7. to be small, tiny
8. trifling
9. scanty
10. minor affair
គ្រប់សព្វ krup sɑp 1. all, completely, totally
2. thoroughly
3. everything
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
តាមពិត taam pɨt in fact, in reality, actually
ម៉ោពី mao pii 1. because of
2. to result from
Notes: spoken form of មកពី
ទើបតែ təəp tae just
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ស្ដីឲ្យ sdǝy ʔaoy to blame/scold/reprimand directly
Notes: ជើង ដ
លើកមុន lǝǝk mun last time