Making excuses — Dialogue 1


លេសមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយ
លក្ខិណារតនៈ ជួយធ្វើឯកសារសម្រាប់ប្រជុំថ្ងៃចន្ទក្រោយតិចបានអេ៎?
រតនៈឯកសារប្រជុំ? ខ្ញុំរវល់អា៎ ខ្លាចតែអត់មានពេលធ្វើ
លក្ខិណាឆ្លៀតពេលតិចទៅខ្ញុំអត់ទំនេរដៃសោះម៉ងអា៎
រតនៈខ្ញុំអត់ដែលធ្វើអីចឹង ធ្វើទៅខ្លាចខុស ហើយស៊ីពេលយូរទៀតលក្ខិណាឯងគង់តែត្រូវនៅអង្គុយប្រាប់ខ្ញុំដដែលហ្នឹង
លក្ខិណារតនៈឯងអត់ដែលធ្វើឯកសារប្រជុំសោះម៉ងអេ៎? ចាំបាច់តែខ្ញុំត្រូវប្រាប់គ្រប់ជំហាន?
រតនៈមិនមែនថាអត់ដែលធ្វើសោះម៉ងទេ តែឥឡូវនេះខ្ញុំរវល់តិចទៀត ត្រូវតេទៅភ្ញៀវម្នាក់ទៀត
លក្ខិណា គិតក្នុងចិត្តនិយាយត្រឡប់ត្រឡិន ម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះបើដឹងថាពឹងមិនបានអីចឹង មិនហាមាត់ពឹងទេឃើញអង្គុយលេងសោះហ្នឹងអា៎

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
លេស leeh 1. excuse, pretext
2. argument
3. basis
4. grounds
5. plea, allegation
6. to give an excuse
7. to be small, tiny
8. trifling
9. scanty
10. minor affair
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
លក្ខិណា leakkʰəʔnaʔ female Cambodian name
Notes: pronunciation to be verified
រតនៈ roattaʔnaʔ, reaʔtaʔnaʔ male or female Cambodian name
ជួយ cuəy to help, to assist
ឯកសារ ʔaekaʔsaa 1. document
2. message
3. essential
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ប្រជុំ prɑcum 1. to have a meeting
2. to gather, collect, assemble, unite, meet together
3. to flow together, join
4. meeting, gathering
ថ្ងៃចន្ទ tŋay can Monday
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ឆ្លៀត cliət 1. to seize an opportunity, take advantage (of an opportunity), to make the most of
2. to make good use of time, take the time to do something
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ទំនេរដៃ tumnee day to have free time (often referred to manual work but not exclusively)
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
អត់ដែល ʔɑt dael never [to have done something] (used only for past actions)
Notes: see also មិនដែល
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ស៊ីពេល sii peel to take/require (a certain amount of) time
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
គង់តែ kʊəŋ tae 1. (will) surely, certainly
2. eventually
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
គ្រប់ krup 1. all of, every
2. to be enough, complete, whole, entire
3. to rule, administer, govern
4. to manage
5. to take care of
6. to regulate
ជំហាន cumhien step, pace
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ឥឡូវនេះ [ʔləv/ʔiʔləv/ʔəyləv] nih now, right now, at present
តិចទៀត təc tiət shortly, in a few minutes
Notes: BCF
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ចិត្ត cət feeling, heart (as the seat of emotion), will (power), intention, thought, opinion
Notes: ជើង ត
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ត្រឡប់ត្រឡិន trɑlɑp trɑlən 1. to be worn out (from bustling about)
2. to twist, become twisted
3. to turn over and over
4. to be confused, all mixed up
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
អញ្ចេះ ʔɑɲceh 1. like this
2. this, this much
អញ្ចោះ ʔɑɲcɑh 1. like that
2. that, that much
បើ baə 1. if, may be
2. although
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ពឹង pɨŋ 1. to ask for a favor/help
2. to depend/count on, resort to
ហា haa 1. to open wide (especially the mouth)
2. to be opened (as a clam shell, nuts)
3. five
4. sound of laughter (ha ha)
5. exclamation: aha!
6. as a question: pardon?, what?
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke