Making appointments for meetings — Dialogue 1


នារីតេទូរស័ព្ទទៅកញ្ញា
កញ្ញាអាឡូ?
នារីអាឡូ កញ្ញាខ្ញុំនារីអា៎សុខសប្បាយអត់?
កញ្ញាខ្ញុំសុខសប្បាយតាសចុះនារី?
នារីខ្ញុំសុខសប្បាយដែរតាសង៉ៃអាទិត្យហ្នឹង កញ្ញាទំនេរអត់? ទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាម្ដងអី?
កញ្ញាមានអីម៉ោងម៉ាន? នៅហាងលើកមុនមែន?
នារីម៉ោងប្រហែលម៉ាណ្ដប់អី ម៉េចដែរ? ទៅហាងទើបបើកថ្មីនៅម្ដុំស្តាតអូឡាំពិកវិញអី ស្គាល់អត់?
កញ្ញាម៉ោងម៉ាណ្ដប់បានតាសខ្ញុំអត់ស្គាល់ហាងហ្នុងផង ចាំទៅដល់ស្តាតអូឡាំពិក ចាំខ្ញុំតេប្រាប់នារី

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នារី nierii female Cambodian name
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
អាឡូ ʔaalou hello (answering the phone)
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
សុខសប្បាយ sok sapbaay to be well and happy (commonly used in the greeting សុខសប្បាយឬទេ? = How are you?, but can also used when saying goodbye)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ង៉ៃអាទិត្យ ŋay ʔaatɨt colloquial pronunciation of ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ទំនេរ tumnee 1. free
2. empty, unoccupied, vacant
3. not busy
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
មានអី mien ʔəy 1. what things, why not, of course, O.K., all right, yeah, well...
2. you're welcome
3. but, however (contrasts one statement with another)
4. no problem
Notes: colloquial
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ម៉ាន maan spoken form of ប៉ុន្មាន [ponmaan] = how much? how many? {ម៉ោងម៉ាន? = What time?}
Notes: colloquial
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ហាង haaŋ store, shop
លើកមុន lǝǝk mun last time
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ម៉ាណ្ដប់ maandɑp eleven
Notes: ជើង ដ; colloquial form of ដប់មួយ
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ថ្មី tməy new
ម្ដុំ mdom 1. region, area
2. one piece, one chunk (contraction of មួយដុំ)
Notes: ជើង ដ
ស្តាតអូឡាំពិក staat ʔoulampɨk olympic stadium
Notes: ជើង ត
វិញ vɨɲ again, back, instead
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ហ្នុង noŋ 1. this, that
2. there
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out