Lying — Additional dialogue 2


តាមទាន់ជាន់កែង
ប្រធានធារី ឥឡូវប្រាប់បងតាមត្រង់មើលរឿងពិតវាម៉េច?
ធារីខ្ញុំប្រាប់បងហើយៗតាសដូចខ្ញុំប្រាប់បងអីចឹង
ប្រធានអូនឯងកុហកឲ្យសមតិចទៅភស្តុតាងនៅនឹងមុខហើយ ប្រុងកុហកដល់ពេលណាទៀត? បើមិនចង់ឲ្យគេដឹង កុំធ្វើ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
កែង kaeŋ 1. elbow {កែងដៃ = elbow}
2. heel {កែងជើង = heel}
3. to elbow, hit with the elbow
4. to kick back with the heel
5. to be perpendicular
6. carpenter's try square
7. {តាមទាន់ជាន់កែង = to catch someone red-handed}
ប្រធាន prɑtʰien 1. boss
2. chairman, leader, president (of an organization)
3. to be supreme, highest, most important
ធារី tʰierii female Cambodian name
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
ពិត pɨt 1. to be true, real, genuine
2. to be sure, certain, accurate, exact
3. to inform, notify, tell
4. to push apart, shove aside, push one's way through (e.g., a crowd)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ខ្ញុំ kɲom I
ហើយៗ haǝy haǝy to be ready/finished
Notes: colloquial
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ដូច douc alike, similar, like, as
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
កុហក koʔhɑk 1. to lie
2. to be false, untrue
3. lie
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ភស្តុតាង pʰoahtaaŋ 1. evidence, proof, testimony, verification, support
2. witness
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រុង proŋ 1. to get ready, plan for, prepare
2. to forewarn
3. to give one's attention to, try to, work towards
4. to intend to
5. to be ready, alert
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
កុំ kom do not ...
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}