Lying — Cultural note


ព្រះពុទ្ធសាសនាមានចែងអំពីសីលប្រាំ ហើយប្រជាជនខ្មែរដែលជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនា តែងគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់វិន័យទាំងអស់នោះ គឺ
មិនបៀតបៀនជីវិតគេ
មិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេ
មិនប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌ក្នុងផ្លូវភេទ
មិនពោលពាក្យមុសា
មិនសេពគ្រឿងស្រវឹង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ព្រះពុទ្ធសាសនា preah put saasnaa Buddhism
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ចែង caeŋ 1. to declare, inform, express, say, state
2. to explain, make clear
3. to inscribe, write (down)
4. to set out
5. to urinate
6. to be bright, clear, distinct
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
សីល səl 1. religious rule, precept, commandment
2. morality, moral conduct
3. virtue
4. grace, holiness, piety, model/good behavior, good character
5. specifically religious ritual to generate supernatural power
6. nature, tradition
ប្រាំ pram five
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជឿ cɨə 1. to believe, to trust (in)
2. to buy on credit
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តែង taeŋ 1. constantly, always, used to {អតិថិជនតែងគិតថា […] = customers always think that […]}
2. to arrange, decorate, beautify
3. to compose, create, draft, write {តែងសេចក្ដី = essay}
4. to set up, erect, establish
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
និង nɨŋ and
ប្រកាន់ prɑkan 1. to claim, to maintain, to adopt, to uphold
2. to count on, to take for granted
3. to take offense easily, to be very sensitive
4. to claim first, to put one's claims first, to reserve
ខ្ជាប់ kcoap 1. to be stuck to
2. to be tenacious
3. to be durable, firm
វិន័យ viʔney 1. discipline, order
2. law, discipline, rules, regulations
3. Vinaya (rules of conduct for the Buddhist priesthood)
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
បៀតបៀន biət biən 1. to bother, oppress, molest
2. to harm, afflict
3. to menace, threaten
4. to commit aggression
5. to kill
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
លួច luəc to steal
ទ្រព្យសម្បត្តិ troap sɑmbat 1. possessions
2. assets, goods, property
3. riches, wealth, fortune
Notes: ជើង ត
ប្រព្រឹត្ត prɑprɨt 1. to do, execute, perform, carry out, act in accordance with
2. to accomplish
3. to practice
4. to be applying, following, practicing
Notes: ជើង ត
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
សីលធម៌ sel tʰoa, sǝl tʰoa 1. ethics, morals, virtue
2. morality
3. manners and behavior that lead one to do good and avoid evil
4. precepts of righteousness
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ផ្លូវភេទ pləv pʰeet sex
ពោល pool 1. to tell, say, speak
2. to recite, relate
3. to indicate
4. to complain, grumble, mutter
5. in fact, that is to say
ពាក្យមុសា piek muʔsaa lie
សេព saep 1. to maintain relations, carry on a friendship
2. to associate
3. to have sexual relations
4. to consume, eat, drink
5. to partake of, indulge in, give oneself over to, be addicted to
6. to frequent (a place), stay, live
7. to resort to
8. have recourse to
9. to carry out
10. to cultivate, practice
គ្រឿងស្រវឹង krɨəŋ srɑvǝŋ intoxicant, alcohol, liquor