Lying — Dialogue 2


ប្រធានវិច្ឆិកា អូនឯងផ្ញើឯកសារតាមអ៊ីម៉ែលទៅឲ្យភ្ញៀវម្សិលមិញនៅ?
វិច្ឆិកាភ្ញៀវម្សិលមិញអ៎បង? ខ្ញុំផ្ញើទៅហើយតាស
ប្រធានចេះតែនិយាយម៉ងគេទើបតែតេមកបងសួរថាម៉េចក៏អត់ទាន់ឃើញទាក់ទងទៅគេទៀត គេកំពុងប្រញាប់
វិច្ឆិកាអូ ខ្ញុំទៅឆែកមើលម្ដងទៀតសិនខ្ញុំច្រឡំហើយអីចឹង
ប្រធានបើមិនច្បាស់កុំនិយាយកុហកមុខកុហកក្រោយ បងអត់ចូលចិត្តអេ៎

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ប្រធាន prɑtʰien 1. boss
2. chairman, leader, president (of an organization)
3. to be supreme, highest, most important
វិច្ឆិកា vɨcceʔkaa female Cambodian name
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
ឯកសារ ʔaekaʔsaa 1. document
2. message
3. essential
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
អ៊ីម៉ែល ʔiimael email
Notes: BCF
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
ម្សិលមិញ msəl mɨɲ yesterday
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ខ្ញុំ kɲom I
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ចេះតែ ceh tae keep on doing, always, insistently
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ទើបតែ təəp tae just
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ម៉េចក៏ məc kɑɑ how come, how is it that, why is it that, why
Notes: colloquial
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ទាក់ទង teak tɔɔŋ 1. in relation to, concerning
2. to contact, communicate (with), keep/be in touch (with), maintain relations (with)
3. to connect (with)
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ឆែកមើល cʰaek məəl to check, inspect, control
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ច្រឡំ crɑlɑm 1. to confuse, to mistake, to make a mistake, to mix up
2. to be confused, mistaken, mixed-up
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
កុំ kom do not ...
កុហក koʔhɑk 1. to lie
2. to be false, untrue
3. lie
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial