Introducing someone else to others — Dialogue


ពេលដែលអ្នកចង់ណែនាំមិត្តភក្តិឲ្យស្គាល់គ្នា ពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេណែនាំឲ្យស្គាល់ តើអ្នកគួរនិយាយបែបណា?
បូរ៉ាអេ ធារី! ទៅណាហ្នឹង?
ធារីអូ បងបូរ៉ា! ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីជាមួយពួកម៉ាកបន្តិច
ធារីអូ ខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់បងបូរ៉ា នេះតារា ពួកម៉ាកខ្ញុំនៅសាលា
តារាជម្រាបសួរបង
បូរ៉ាជម្រាបសួរតារា/អូនខ្ញុំបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ធារីរីករាយដែលបានស្គាល់
តារាអរគុណបង/បាទបង រីករាយដែលបានស្គាល់បងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ណែនាំ nae noam 1. to advise, guide, lead
2. ណែនាំ … ឲ្យស្គាល់ = to introduce [someone]
3. ណែនាំខ្លួន(ឯង) = to introduce oneself
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្គាល់គ្នា skoal knie to know each other
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
គួរ kuə 1. should, ought to
2. to be worthy of (often marks phrases equivalent to Eng. adjectives in -able/-ible)
3. to be correct, proper, suitable, fitting
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
បូរ៉ា bouraa male Cambodian name
អេ ʔee 1. hey!
2. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
3. spoken form of the negation particle ទេ
Notes: colloquial
ធារី tʰierii female Cambodian name
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ខ្ញុំ kɲom I
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ជាមួយ cie muəy with
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
តារា taaraa male Cambodian name
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ជម្រាបសួរ cumriep suǝ 1. hello
2. to say hello
Notes: also written ជំរាបសួរ
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
បងប្អូនជីដូន bɑɑŋ pʔoun cii doun cousin
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless