Introducing oneself to others — Dialogue


អ្នកជាបុគ្គលិកថ្មីនៅក្រុមហ៊ុនមួយ តើអ្នកត្រូវណែនាំខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?
បញ្ញាជម្រាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះ បញ្ញា
វុទ្ធីជម្រាបសួររកអ្នកណាគេមែន?
បញ្ញាអត់ទេ ខ្ញុំបុគ្គលិកថ្មី ទើបតែចូលធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅផ្នែកទីផ្សារ
វុទ្ធីអូ ខ្ញុំឈ្មោះ វុទ្ធីខ្ញុំនៅផ្នែកទីផ្សារដែរទេតើ! នេះ ធារី នៅផ្នែកគណនេយ្យ
ធារីរីករាយដែលបានស្គាល់អង្គុយលេងសិនទៅតិចទៀត បងសុខុម (ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ) មកហើយ
បញ្ញាបាទ អរគុណបង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
បុគ្គលិក bokkeaʔlɨk employee, staff
ថ្មី tməy new
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ណែនាំ nae noam 1. to advise, guide, lead
2. ណែនាំ … ឲ្យស្គាល់ = to introduce [someone]
3. ណែនាំខ្លួន(ឯង) = to introduce oneself
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
យ៉ាងដូចម្ដេច yaaŋ douc mdəc 1. how, in what way
2. what (kind of)
3. how about, what about
Notes: ជើង ដ
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
បញ្ញា paɲɲaa male or female Cambodian name
ជម្រាបសួរ cumriep suǝ 1. hello
2. to say hello
Notes: also written ជំរាបសួរ
ខ្ញុំ kɲom I
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
វុទ្ធី vutʰii male Cambodian name
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ទើបតែ təəp tae just
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ផ្នែក pnaek part, portion, section, division, department
ទីផ្សារ tii psaa marketing
Notes: BCF
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ទេតើ tee taə 1. final particle marking an emphatic clause that is in contrast to whatever clause precedes it
2. final particle emphasizing the preceding
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ធារី tʰierii female Cambodian name
គណនេយ្យ kʊənnaʔney, keaʔnaʔnəy accounts, accounting, bookkeeping
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
តិចទៀត təc tiət shortly, in a few minutes
Notes: BCF
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
សុខុម sokʰom male Cambodian name
ប្រធាន prɑtʰien 1. boss
2. chairman, leader, president (of an organization)
3. to be supreme, highest, most important
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful