Indicating disagreement — Additional dialogue


កូនម៉ាក់ ង៉ៃហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើម្ហូបអេ៎ណាទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅម៉ងម៉ាក់ឯងចង់ញ៉ាំអី?
ម៉ាក់មិនបាច់អេ៎អី? នាំតែអស់លុយ
កូនយូរម្ដងតាសទៅហាងង៉ៃមុនទៅ ម៉េចដែរ?
ម៉ាក់អត់ទេសហាងង៉ៃមុនហ្នឹង អត់សូវឆ្ងាញ់ហើយថ្លៃទៀត
កូនអីចឹង ទៅណាវិញ?
ម៉ាក់ទៅហាងគុយទាវធម្មតាជិតហ្នឹងទៅ
កូនហ៊ើយ ម៉ាក់ឯងនេះយ៉ាប់ម៉ងទៅកន្លែងណារៀងឡូយតិចទៅ
ម៉ាក់ស្រេចតែកូនឯងទេអីចឹងថាអត់ចង់ឲ្យអស់លុយច្រើនអញ្ចេក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ម៉ាក់ mak mom, mommy
Notes: colloquial
ង៉ៃហ្នឹង ŋay nɨŋ spoken form of ថ្ងៃនេះ = today
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ម្ហូប mhoup food, meal
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ណា naa final particle to soften a statement or request
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
អេ៎អី ʔee ʔəy as a question: maybe ...? {ញ៉ាំអីខុសអេ៎អី? = Maybe you’ve eaten something wrong?}
នាំ noam 1. to bring, lead, take to, guide, take along
2. to cause, bring about/produce (a result)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ហាង haaŋ store, shop
ង៉ៃ ŋay spoken form of ថ្ងៃ = day
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
អត់ទេស ʔɑt teeh emphatic variant of អត់ទេ = no, not
Notes: BCF; colloquial
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
វិញ vɨɲ again, back, instead
គុយទាវ kuy tiev kind of noodle soup
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ហ៊ើយ hǝǝy 1. exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
2. exclamation expressing relief
Notes: BCF
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យ៉ាប់ម៉ង yap mɑɑŋ to be annoying, bad, a nuisance
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ឡូយ looy 1. cool
2. arrogant, proud
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ស្រេចតែ srac tae to depend un, to be up to (prep: + លើ)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
អញ្ចេក ʔɑɲcek 1. like this
2. this, this much
Notes: alternative pronunciation of អញ្ចេះ