Indicating disagreement — Cultural note


ដូចនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងដែរ នៅខ្មែរ ការនិយាយបដិសេធចំពោះគំនិតរបស់នរណាម្នាក់ចំតែម្ដង គឺមិនសូវជាការគួរសមនោះទេពាក្យថាចេះភាសាការទូតមានន័យថា ដឹងអំពីរបៀបនិយាយបដិសេធ រិះគន់បញ្ចុះបញ្ចូលគេដោយមិនធ្វើឲ្យគេអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តចាប់កំហុសបាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដូច douc alike, similar, like, as
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
វប្បធម៌ voappaʔ tʰoa 1. culture
2. cultural
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
បដិសេធ paʔdeʔsaet 1. to deny
2. to reject, to refuse
3. to cancel, to abolish, to eliminate
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
គំនិត kumnɨt 1. thought, idea, opinion
2. thinking, reflection, consideration
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
នរណាម្នាក់ nɔɔnaa mneak somebody, anybody
ចំ cɑm directly, exactly, precisely
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
គួរសម kuə sɑɑm 1. polite, acceptable, appropriate
2. reasonable, moderate {មានច្រើនគួរសមដែរ = it has a reasonably/relatively many}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
ភាសា pʰiesaa 1. language
2. speech, words
ការទូត kaa tuut diplomacy
មានន័យ mien ney to mean
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
របៀប rɔbiəp 1. method, system, order, arrangement, organization
2. style, way
3. rules
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
រិះគន់ rih kʊən 1. to criticize, censure
2. to satirize
3. to discover someone's faults
4. to scrutinize
បញ្ចុះបញ្ចូល bɑɲcoh bɑɲcoul to influence, persuade, convince
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
អាក់អន់ស្រពន់ចិត្ត ʔak ʔɑn srɑpʊən cət 1. to be upset, have one's feelings hurt, be disappointed, downhearted
2. to be hesitant, reluctant
Notes: ជើង ត
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
កំហុស kɑmhoh 1. error, fault, mistake, negligence
2. guilt, wrong
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}