Indicating disagreement — Dialogue 1


រៀនពូកែ
ស៊ីណាសុជាតាឆ្លាតដល់ហើយរៀនអីក៏ឆាប់ចាប់បានដែរញ៉ាំអីបានឆ្លាតទៅ សុជាតា?
សុជាតារៀនពូកែមិនមែនមកពីញ៉ាំអីបានរៀនពូកែឯណាមានតែខំប្រឹងរៀន
ស៊ីណាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនដែរតាស តែកន្លែងខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គ្រូពន្យល់ម៉េចក៏នៅតែអត់យល់ដែរមកពីអត់មានហ្សែនឆ្លាតទេដឹង
សុជាតាហ្សែនឆ្លាតអីទេខ្ញុំក៏មានកន្លែងដែលខ្ញុំអត់យល់ដែរស៊ីណាមានចំណាយពេលរៀនថែមទៀតអត់ពេលទៅផ្ទះ?
ស៊ីណាអត់ផងអូ ខ្ញុំតែដល់ផ្ទះ ដឹងតែភ្លឹងហើយប្រហែលមកពីអីចឹងហើយបានរៀនអត់សូវចេះសោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
រៀន riən to study, to learn, to practice
ពូកែ puukae clever, skilfull, good at (doing something)
ស៊ីណា siinaa female Cambodian name
សុជាតា soʔcietaa female Cambodian name
ឆ្លាត claat clever, shrewd, intelligent
ដល់ហើយ dɑl haǝy a lot, very, very much, extremely, really
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
មកពី mɔɔk pii 1. because of
2. to result from
ឯណា ʔaenaa 1. where, somewhere, anywhere
2. how, in what way
3. what
4. which, any, some
5. however {ឯណា ... ឯណា ... = on the one hand … on the other hand …}
6. {មានបាន … ឯណា = didn't …}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ខំប្រឹង kʰɑm prəŋ to try hard, to make every effort
ខ្ញុំ kɲom I
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
គ្រូ kruu 1. teacher, instructor
2. healer, folk doctor, local medicine-man
3. mediating spirit
4. guardian spirit (each person is believed to acquire several of these during their lifetime, there are several kinds of these spirits including: គ្រូកំណើត, គ្រូឆ្នួរ, and គ្រូរបៀន)
ពន្យល់ pʊənyʊəl to explain, show, demonstrate
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
យល់ yʊəl 1. to understand, comprehend
2. to learn
3. to see, perceive
4. recognize, know
5. to favor, be partial to
ហ្សែន sɛɛn gene
Notes: source: antkh.com; also spelled សែន; irregular pronunciation: ហ្ស៊ែន
ទេដឹង tee dəŋ clause-final: maybe, perhaps
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ភ្លឹង plɨŋ 1. to be absolutely straight, straight as an arrow
2. to be pure, unblemished
3. figuratively: (to go) to sleep
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}