Identifying items or people 2 — Cultural note


ពាក្យថា អា ដាក់នៅពីមុខឈ្មោះ ប្រើសម្រាប់តែហៅអ្នកដែលមានអាយុតិចជាងស្មើប៉ុណ្ណោះវាក៏បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលផងដែរប៉ុន្តែ ប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់ហៅអ្នកកំប្លែងអាជីព ដោយប្រើពាក្យ អា នៅពីមុខឈ្មោះរបស់ពួកគាត់វាជាការមិនគួរសមនិងធ្លាប់ទទួលបានការរិះគន់ ដូច្នេះ គេបានប្ដូរមកហៅអ្នកកំប្លែង ដោយភ្ជាប់ពាក្យ នាយ ពីមុខវិញអ្នកកំប្លែងល្បីនៅប្រទេសខ្មែរ រួមមាន នាយកុយ នាយក្រឹម នាយចាបចៀន ។ល។ ឈ្មោះទាំងនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អា ʔaa used preceding names: it is commonly used in addressing close friends, persons regarded as inferiors, or young boys, it can also be used before the name of something with which one is annoyed, when preceding the name of a girl, it conveys a notion of endearment
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពី pii from, since, of, about, at
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
ប្រើ praə to use
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
ប៉ុណ្ណោះ ponnɑh 1. that much
2. so, like that
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ស្និទ្ធស្នាល snǝt snaal (of a friendship) close, intimate
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ធ្លាប់ tloap 1. to become accustomed to, to be familiar with, to have experience with, to be used to
2. to have the habit/custom of
3. marker of continuous action in the past
អ្នកកំប្លែង neak kɑmplaeŋ joker, comedian, clown
អាជីព ʔaaciip 1. living, being alive
2. career, livelihood
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ពួកគាត់ puək koat they
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
គួរសម kuə sɑɑm 1. polite, acceptable, appropriate
2. reasonable, moderate {មានច្រើនគួរសមដែរ = it has a reasonably/relatively many}
និង nɨŋ and
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
រិះគន់ rih kʊən 1. to criticize, censure
2. to satirize
3. to discover someone's faults
4. to scrutinize
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្ដូរ pdou 1. to exchange, change, replace
2. to swap, barter, trade
Notes: ជើង ដ; root: ដូរ
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
នាយ niey 1. chief, head, leader, commander
2. polite/honorific title for a man (especially a well-known public figure, somewhat archaic, now usually replaced by លោក​ or in some cases អា​)
3. the far side
4. to be far, remote, apart from
5. on the far/other side, over there, yonder
6. model, pattern
វិញ vɨɲ again, back, instead
ល្បី lbəy 1. to be famous, popular, widely known
2. popularity, fame
ប្រទេស prɑteeh country, nation
រួម ruəm 1. to combine
2. to join together, connect, unite, gather
3. to concentrate
4. to reduce, shrink
5. to be concentrated, compact, solid
6. to be united, joined, connected
7. to take part (in)
8. to share
9. to be common, joint, communal, collective
កុយ koy name
ក្រឹម krəm name
ចាបចៀន caap ciən name
។ល។ laʔ etc., and so forth, and so on
ទាំងនេះ teaŋ nih all of these
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ឈ្មោះហៅក្រៅ cmʊəh hav krav nickname