Identifying items or people 1 — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជាមានទំនិញនាំចូលជាច្រើន ដូច្នេះ នៅពេលទិញទំនិញនៅផ្សារ ភាគច្រើនអ្នកទិញសួរអ្នកលក់ថាទំនិញនោះផលិតនៅប្រទេសណាប៉ុន្តែ ពេលខ្លះ អ្នកទិញអាចសម្គាល់ឃើញពីភាពខុសគ្នានិងដឹងពីប្រភពទំនិញដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ សម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ គេសម្គាល់ទៅលើសាច់ក្រណាត់ រីឯស្បែកជើង គេសម្គាល់ទៅលើម៉ូតនិងសាច់ស្បែកជើង ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ប៉ះចំទំនិញក្លែងក្លាយផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទំនិញ tumnɨɲ goods, merchandise
នាំចូល noam coul 1. to bring in, to take in
2. to import
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ទិញ tɨɲ to buy
ផ្សារ psaa market, bazaar, fair
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
អ្នកទិញ neak tɨɲ customer, purchaser, shopper, buyer
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ផលិត pʰɑlɨt, pʰɑlət 1. to produce, bring forth (fruit)
2. to yield, show
3. to produce (movies)
4. to be fruitbearing
5. to be a product of
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
សម្គាល់ sɑmkoal 1. to remark, notice, observe, point out
2. mark, sign, indication, symptom
Notes: also written សំគាល់
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ពី pii from, since, of, about, at
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ខុសគ្នា kʰoh knie 1. to be different from one another
2. incorrect
និង nɨŋ and
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ប្រភព prɑpʰup 1. spring (of water)
2. source (of information, of a stream), origin, birthplace
3. basis, foundation
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ឧទាហរណ៍ ʔuʔtiehɑɑ 1. example
2. for example
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
សាច់ក្រណាត់ sac krɑnat fabric
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
ម៉ូត mout 1. style, fashion, mode
2. brand
3. to be stylish, fashionable
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ះចំ pah cɑm 1. to fall/occur (on a certain date)
2. to be given
ក្លែងក្លាយ klaeŋ klaay 1. to counterfeit, forge, falsify
2. adulterate
3. something false/phony
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well