Identifying items or people 1 — Dialogue 1


នៅក្នុងបណ្ណាគារ
និមលនីតា ជួយមើលសៀវភៅពីរក្បាលនេះមើល មួយណាល្អជាង?
នីតាខ្ញុំឃើញអត់មានខុសគ្នាអីផង មួយណាក៏បានដែរ
និមលក្របខាងក្រៅអា៎ មួយណាស្អាតជាង? មួយរូបផ្កា មួយរូបសត្វឆ្កែ
នីតាអូ ខុសតែក្របខាងក្រៅហ្នឹងយកអាមួយរូបផ្កានេះទៅអីចឹង ពណ៌ស្រស់ មើលទៅស្អាត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បណ្ណាគារ bannaakie bookstore, bookshop
និមល niʔmʊəl female Cambodian name
នីតា niitaa female Cambodian name
ជួយ cuəy to help, to assist
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
ពីរ pii, pɨl two
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ខ្ញុំ kɲom I
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ខុសគ្នា kʰoh knie 1. to be different from one another
2. incorrect
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ក្រប krɑɑp 1. cover
2. casing
3. framework
4. frame (of a picture)
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ផ្កា pkaa 1. flower
2. to flower, blossom, bloom
3. decorative flowery design
4. [colloquial] menstrual period
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ឆ្កែ ckae dog
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
អា ʔaa 1. preceding nouns, noun phrases or adjectives in colloquial speech {អាមួយនោះមែន? = This one, right?} {អាពណ៌បៃតង = the green one} {មានតែអាទុំអេ៎ហ្ន៎? អត់មានអាខ្ចីអេ៎? = Do you only have ripe ones? You don’t have green ones?}
2. used preceding nouns, noun phrases or adjectives giving them a pejorative, derogatory or familiar meaning
3. the vowel [a] when spelling
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ពណ៌ poa color, complexion
ស្រស់ srɑh 1. to be fresh, green, freshly picked (e.g., of flowers), recently caught (of fish)
2. vivid
3. to be beautiful, handsome, pretty, attractive
4. to be cheerful, vivacious
5. pleasant
6. in an exacting manner, punctually, in a spic-and-span manner
7. beautifully
8. to be drained, dehydrated, dried up, dry