Expressing warmth — Dialogue 1


នៅក្រៅ
នារីង៉ៃហ្នឹង ក្ដៅម៉េះ? ក្ដៅអត់ តារា?
តារាខ្ញុំដូចអត់អីផងម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង
នារីអត់ពពកសោះម៉ងនៀក! បើកថ្ងៃឡើងភ្លឺចែស
តារាតស់ ចូលហាងកាហ្វេញ៉ាំអីសិន មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាំមេឃស្រទុំតិច ចាំដើរទៀត ម៉េចដែរ?
នារីហ្នឹងហើយ តស់បែកញើសជោកហើយនៀក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
នារី nierii female Cambodian name
ង៉ៃហ្នឹង ŋay nɨŋ spoken form of ថ្ងៃនេះ = today
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
តារា taaraa male Cambodian name
ខ្ញុំ kɲom I
ដូច douc alike, similar, like, as
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ម្សិលមិញ msəl mɨɲ yesterday
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ពពក pɔpɔɔk cloud
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ភ្លឺ plɨɨ 1. daybreak, early morning
2. to shine, give off light
3. to be clear, bright, distinct, perceptible
4. dike (separating rice fields), dam, embankment
ចែស caeh 1. very, greatly, extremely, intensely
2. clearly
តស់ tɑh exhortative particle: well, let's go, come on, let's ...
Notes: colloquial
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ហាងកាហ្វេ haaŋ kaafee coffee shop
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasin trɑceak A/C, air conditioner
Notes: also pronounced maasɨn
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
មេឃស្រទុំ meek srɑɑ tum cloudy, misty, hazy or gloomy sky
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
បែកញើស baek ɲəəh to sweat
ជោក cook 1. to wet, soak, moisten
2. to water, irrigate
3. to sprinkle
4. to be saturated, soaked, completely permeated, full
5. immersed/steeped in
6. [figurative] to be obsessed with
7. shower, downpour
8. state of being soaked
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that