Expressing thirst — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជា មានអាកាសធាតុក្ដៅស្ទើរពេញមួយឆ្នាំ ដូច្នេះមានតូបលក់ភេសជ្ជៈហាងកាហ្វេជាច្រើនទឹកអំពៅមានរសជាតិផ្អែម ជាភេសជ្ជៈពេញនិយមតាំងពីដើមមកភេសជ្ជៈកំប៉ុងដែលជនជាតិខ្មែរស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺកូកា ហ្វាន់តា ប៉ិបស៊ី ទឹកផ្លែឈើ ដូចជាទឹកត្រឡាច ទឹកចាហួយ ។ល។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ហាងកាហ្វេដែលជនជាតិខ្មែរចូលចិត្តគឺហាងកាហ្វេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ មានវ៉ាយហ៉្វាយលេងអ៊ីនធឺណិត ហើយអាចអង្គុយបានយូរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ស្ទើរ stǝǝ 1. to be insufficient, incomplete, not quite
2. halved, not full
3. neither one thing nor the other
4. semi-, half-
5. to be on the point of, about to, almost
6. to be hesitant, undecided
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ឆ្នាំ cnam year
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
តូប toup 1. hut, cottage
2. kiosk, stand, stall
3. pavilion
4. small shrine
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
ភេសជ្ជៈ pʰeehsacceaʔ 1. drink, beverage
2. liquor
3. medicine, remedy
Notes: also written ភេសជ្ជ
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ហាងកាហ្វេ haaŋ kaafee coffee shop
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
អំពៅ ʔɑmpɨv sugarcane
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ផ្អែម pʔaem sweet
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពេញនិយម pɨɲ niʔyum to be popular
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កំប៉ុង kɑmpoŋ small tin can
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ជាងគេ cieŋ kee superlative marker: the most, the ...-est
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កូកា koukaa coca cola
ហ្វាន់តា fantaa fanta (softdrink)
ប៉ិបស៊ី pepsii pepsi (softdrink)
ផ្លែឈើ plae cʰəə fruit
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ត្រឡាច trɑlaac 1. wax gourd (Benincasa hispida)
2. kind of roller, shaped like a gourd, over which a conveyor belt runs
ចាហួយ caa huəy kind of gelatin made of សារាយអំបោះ or សារាយស័ង្ខ (certain aquatic plants), agar-agar
។ល។ laʔ etc., and so forth, and so on
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
ពិសេស piʔseh special, exceptional, different
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasin trɑceak A/C, air conditioner
Notes: also pronounced maasɨn
វ៉ាយហ៉្វាយ waay faay wifi
Notes: BCF
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
អ៊ីនធឺណិត ʔintʰɨɨnet internet
Notes: neither in Headley nor Chuon, but see https://en.wiktionary.org/wiki/អ៊ីនធឺណិត
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late