Expressing thanks 2 — Dialogue


វិបុលកញ្ញា កំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
កញ្ញាអូ វិបុល ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះតែខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើញញួរទេ
វិបុលចាំខ្ញុំជួយអីចឹង! ចង់ព្យួរដាក់ត្រង់ណា?
កញ្ញាខ្ញុំចង់ដាក់វាត្រង់នេះ
វិបុលអូខេជួយទ្រពីក្រោមបន្តិចមកអីចឹង
កញ្ញាចាសប្រយ័ត្នវ៉ៃត្រូវដៃខ្លួនឯងណា
[ប៉ុកៗៗ (សំឡេងញញួរ)]
វិបុលរួចហើយ! ប៉ុណ្ណឹងបានអត់?
កញ្ញាប៉ុណ្ណឹងបាន / ល្មមហើយ វិបុលអរគុណច្រើន!
វិបុលអូខេ / មិនអីទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
វិបុល viʔbol male Cambodian name
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ខ្ញុំ kɲom I
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
រូបថត ruup tʰɑɑt photograph, picture
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
ប្រើ praə to use
ញញួរ ɲɔɲuə hammer
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ជួយ cuəy to help, to assist
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ត្រង់ណា trɑŋ naa where, exactly where, in which place
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
អូខេ ʔou kʰee OK
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
ពីក្រោម pii kraom from below, underneath
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ចាស caah 1. yes (used by women)
2. often merely a polite word of acknowledgment, especially at the beginning of a sentence
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care
វ៉ៃ vay 1. to beat, to hit
2. to type
Notes: colloquial form of វាយ [viey, vay]
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ណា naa final particle to soften a statement or request
ប៉ុក pok 1. onomatopoeic: sound of knocking etc.
2. still, motionlessly
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប៉ុណ្ណឹង ponnəŋ 1. this much, that much {ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអីចឹង = [on the phone] that's all for now}
2. so, that, like that
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
មិនអីទេ mɨn ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also អត់អីទេ