Expressing thanks 1 — Additional dialogue


នៅកន្លែងញ៉ាំអីពេលល្ងាច មិត្តភក្តិកំពុងនិយាយជូនពរដល់ពិសិដ្ឋ
ធារីពិសិដ្ឋ ជូនពរឲ្យពិសិដ្ឋមានសុខភាពល្អ
ពិសិដ្ឋអរគុណ ធារីសូមឲ្យធារីមានសុខភាពល្អដែរ
វុទ្ធីសិដ្ឋ ជូនពរឲ្យពួកម៉ាកឯងធ្វើការងារអីឲ្យបានសម្រេចដូចប្រាថ្នា
ពិសិដ្ឋអរគុណអាពួកម៉ាកដូចគ្នា!
ធារីសុភី អត់បានមកទេហ្អ?
ពិសិដ្ឋអូ សុភីជាប់រវល់ អត់បានមកទេតែព្រឹកមិញសុភីឲ្យកាដូខ្ញុំមួយ
វុទ្ធីអូ អីចឹង! គ្នាអត់បានត្រៀមកាដូឲ្យពួកម៉ាកឯងទេនៀក
ពិសិដ្ឋអូ មិនអីទេ!

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ʔae 1. at, to, in, on
2. as (for), regarding
Notes: independent vowel representing the Sanskrit and Pali vowel ē ʔae (many words spelled with ឯ may also be spelled with អែ)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ពេលល្ងាច peel lŋiec evening, in the evening
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ជូនពរ cuun pɔɔ 1. to wish well, extend/express good wishes, send regards
2. to show one's appreciation
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ពិសិដ្ឋ piʔsət male Cambodian name
ធារី tʰierii female Cambodian name
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សុខភាព sokkʰapʰiep health
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
សូម soum 1. to request, ask for
2. to beg, entreat
3. polite term used to introduce a sentence, meaning 'please, would you...', 'would you please'
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
វុទ្ធី vutʰii male Cambodian name
សិដ្ឋ sət short form of ពិសិដ្ឋ (male Cambodian name)
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
សម្រេច sɑmrac 1. to have done, to finish, to accomplish, to achieve
2. decision, conclusion
3. to decide, conclude
Notes: also written សំរេច
ដូច douc alike, similar, like, as
ប្រាថ្នា pratnaa 1. to wish, pray for, desire
2. hope, wish, desire
3. aim, intention
អាពួកម៉ាក ʔaa puək maak you (between close friends)
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
សុភី soʔpʰii Cambodian name
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ហ្អ ʔɑ colloquial form of ឬ
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ព្រឹកមិញ prɨk mɨɲ this morning (which has already passed)
កាដូ kaadou present, gift
ខ្ញុំ kɲom I
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ត្រៀម triəm 1. to get ready, to prepare oneself
2. to be ready, prepared
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
មិនអីទេ mɨn ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also អត់អីទេ