Expressing sorrow — Additional dialogue


ពិបាកចិត្តដោយសារកូន
អ្នកជិតខាងកូនបងម៉េចហើយ? ផ្ដាច់គ្រឿងញៀនបាននៅ?
ម្ដាយឥឡូវខ្ញុំយកវាទៅដាក់នៅមណ្ឌលឲ្យផ្ដាច់គ្រឿងញៀនឲ្យបានបើវានៅតែផ្ដាច់មិនបាន ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេកូនមានតែមួយ ខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចពេជ្របើវាធ្វើអីខុស ក៏ខ្ញុំលើកលែងឲ្យវាដែរសុំឲ្យតែវាចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯង ចេះគិត កុំខូចខ្លួនជាមួយពួកម៉ាកអត់ល្អខ្ញុំឃើញវាអីចឹង ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់មិនដឹងអនាគតវានៅឯណាទេតែប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត ខ្ញុំទៅបាត់ ខ្ញុំផុតទុក្ខហើយ ប៉ុន្តែ វាជាអ្នកនៅតស៊ូជាមួយជីវិតដែលវាបានសាងម៉ោនៀក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ពិបាកចិត្ត piʔbaak cət 1. to suffer, be in a difficult situation
2. to be troubled, worried, unhappy, depressed
3. to grieve, mourn
Notes: ជើង ត
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
អ្នកជិតខាង neak cɨt kʰaaŋ neighbour
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ផ្ដាច់ pdac 1. to sever, cut off, slash, to separate from, to behead, to break (generally refers to string or string-like objects)
2. extremely, to the highest degree
3. to pass (e.g., another car)
Notes: ជើង ដ
គ្រឿងញៀន krɨəŋ ɲiən drug, narcotic
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ម្ដាយ mdaay mother (used when speaking of or to someone else's mother)
Notes: ជើង ដ
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
ខ្ញុំ kɲom I
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
មណ្ឌល mʊəndʊəl 1. center
2. building, structure
3. club
4. field
5. region, zone
6. division, district, constituency
7. circle
8. disk (of the sun or moon), sphere
9. mandala (symbolic diagram representing the cosmos)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បើ baə 1. if, may be
2. although
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ស្រឡាញ់ srɑlaɲ to like, to love
Notes: also written ស្រលាញ់
ដូច douc alike, similar, like, as
ពេជ្រ pɨc diamond
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
លើកលែង lǝǝk lɛɛŋ to exclude, discard, reject, quit, abandon
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
កុំ kom do not ...
ខូចខ្លួន kʰouc kluən 1. to be spoiled, ruined (as when a woman is raped)
2. to spoil oneself, lose one's virginity (of a girl who has premarital sexual relations)
3. to commit adultery
4. to get spoiled (e.g., by a comfortable life style)
5. to become a bad person
ជាមួយ cie muəy with
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ណាស់ nah very, very much
អនាគត ʔaʔnaakʊət 1. future
2. of or pertaining to the future
ឯណា ʔaenaa 1. where, somewhere, anywhere
2. how, in what way
3. what
4. which, any, some
5. however {ឯណា ... ឯណា ... = on the one hand … on the other hand …}
6. {មានបាន … ឯណា = didn't …}
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ឆ្នាំ cnam year
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ទុក្ខ tuk, tukkʰaʔ 1. suffering, pain
2. grief, sadness, sorrow
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
តស៊ូ tɑɑ suu 1. to strive, struggle, fight, resist fiercely
2. to persist, to continue bravely
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
សាង saaŋ 1. to build, construct, erect, create
2. to perform (especially some good work)
3. to buy (especially a business that has failed in order to start it up again)
4. kind of fish spear or harpoon with 5 or 6 bamboo or iron prongs
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial