Expressing sorrow — Cultural notes


ប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយពាក្យមួយដែលគេចងចាំថាជាពាក្យសំដីរបស់ព្រះពុទ្ធនោះគឺ មានរូបមានទុក្ខពាក្យនេះមានន័យថា នៅពេលមនុស្សកើតមកគឺមានរូបរាង ហើយរូបរាងនេះមានតម្រូវការជាច្រើនដើម្បីចង់រស់រានឲ្យបានសប្បាយរីករាយនៅពេលចំណង់នេះមិនបានសម្រេចដូចក្តីបំណង មនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមមានទុក្ខដូច្នេះ ព្រះពុទ្ធទូន្មានថាបំបាត់នូវការចង់បាន នោះនឹងមិនមានទុក្ខកើតឡើងឡើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ជំនឿ cumnɨə 1. belief, faith
2. conviction
Notes: root: ជឿ
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ព្រះពុទ្ធសាសនា preah put saasnaa Buddhism
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ចងចាំ cɑɑŋ cam to remember, retain, hold on to, be nostalgic about
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពាក្យសំដី piek sɑmdəy words, speech
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ព្រះពុទ្ធ preah put Buddha
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ទុក្ខ tuk, tukkʰaʔ 1. suffering, pain
2. grief, sadness, sorrow
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មានន័យ mien ney to mean
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
កើត kaət 1. to be born, created
2. to be, become
3. to come into existence, arise, appear
4. to rise (of the sun)
5. to happen, occur
6. to give birth to
7. to have/suffer (from a disease), contract (an illness)
8. to be affected (by an emotion)
9. to succeed
10. to be possible
11. to be able
12. (the) east
13. eastern
14. period (or day) of the waxing moon (the days in the 15-day period between the new moon and the full moon)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រូបរាង ruup rieŋ figure, form, shape, body, appearance, structure
តម្រូវការ tɑmrəv kaa requirement
Notes: source: glosbe.com
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
រស់រាន rʊəh rien 1. to be long-existing
2. to live long
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
ចំណង់ cɑmnɑŋ 1. desire, intention, tendency, wish, inclination
2. whim
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
សម្រេច sɑmrac 1. to have done, to finish, to accomplish, to achieve
2. decision, conclusion
3. to decide, conclude
Notes: also written សំរេច
ដូច douc alike, similar, like, as
ក្តី kdəy 1. affair, case, matter
2. argument, debate, complaint
3. court action
4. trial, legal proceeding, lawsuit, litigation
5. I (used by Buddhist monks)
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
បំណង bɑmnɑɑŋ wish, desire, intention, aim
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទូន្មាន tuunmien, tuulmien 1. to advise, counsel, guide, direct
2. to train
3. to remind
បំបាត់ bɑmbat 1. to eliminate, abolish
2. to remove, cause to disappear
3. to allay (hunger)
4. to stop, cease
5. to cheat, swindle, trick
6. to appropriate, seize, annex
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur
ឡើយ laəy 1. at all, absolutely
2. generally used with the negative particles កុំ, គ្មាន, ពុំ, មិន, ឥត, to express the idea of incompleted action, existence or progressing action