Expressing sleepiness — Dialogue 2


ក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹក
ផានិតសុផល ម៉ោងហើយណាអត់ទាន់រៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការទៀត?
សុផលម៉ោងអា៎? ងុយដេកអា៎ សុំ ១០ នាទីទៀតសិនក្រោកមិនរួចអេ៎
ផានិតប្រយ័ត្នយឺតណាទៅលុបមុខឲ្យស្វាងតិចទៅ ហើយមកញ៉ាំអី
សុផលអត់ញ៉ាំអេ៎ ដេកវិញចាំដល់ម៉ោងកន្លះ ដាស់ខ្ញុំផងណា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
ពី pii from, since, of, about, at
គេង keeŋ to lie down, to sleep
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ផានិត pʰaanɨt male Cambodian name
សុផល soʔpʰɑl male or female Cambodian name
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ណា naa final particle to soften a statement or request
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ងុយដេក ŋuy deek to be sleepy
Notes: colloquial
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
នាទី nietii 1. minute
2. domain, scope, jurisdiction
3. role, function, duty, area of concern, business
4. rank
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
លុបមុខ lup muk to wash the face
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្វាង svaaŋ 1. to be bright, clear, brilliant
2. alleviated, cleared up
3. to feel refreshed
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដេក deek 1. to lie down
2. to sleep, to rest, to take a nap
វិញ vɨɲ again, back, instead
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
កន្លះ kɑnlah 1. half
2. clf.: half a [...] {កន្លះម៉ោង = half an hour}
ដាស់ dah 1. to wake someone up
2. to activate (especially a magic charm)
3. to excite
4. to move someone to do something
5. to encourage, cheer up
6. to advise, warn, caution
7. to improve/strengthen by means of magic or medicine
ខ្ញុំ kɲom I
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...